Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Motivointi muutokseen

Motivoiva haastattelu

Millä virittää asiakkaan kiinnostusta muuttaa haitallista toimintatapaa? Motivoiva haastattelu on asiakaskeskeinen ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on voimistaa yksilön sisäistä motivaatiota muutokseen tutkimalla ja selvittämällä ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ambivalenssia eli ristiriitaa. Vuorovaikutusta käytetään muutoksen voimana.

Lue lisää

Muutoksen vaiheet ja toimintatavat

Keskeisin asia asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa on tunnistaa, missä vaiheessa asiakas on omassa muutosvalmiudessaan. Hoidon tavoitteita arvioidaan käyttäen lähtökohtana asiakkaan omaa halukkuutta tehdä todellisia muutoksia päihteiden käyttöönsä. Muutosvalmius voidaan nähdä jatkumona, joka ulottuu henkilökohtaisesta harkinnasta pohdiskeluun, valmistautumisvaiheeseen ja toimenpiteisiin ryhtymisvaiheeseen, jota seuraa motivaatio hoitotuloksen jatkuvaan ylläpitoon.

Lue lisää

Miten edetä motivoinnissa? Avauksen rakenne

Asiakkaat  tulevat keskusteluun erilaisin odotuksin. He saattavat odottaa, että heitä syytetään, kritisoidaan, parannetaan, hoivataan, lohdutetaan tai lääkitään. Sinun on hyvä alussa tuoda esiin, paljonko teillä on aikaa käytössä ja miksi asia otetaan esille.

Lue lisää

Tee avoimia kysymyksiä

Hyödyllisen yhteistyön ja asiakkaan itsehavainnoimisen käynnistämisessä työntekijän puhetapaan liittyvät keinot ovat keskeisiä.

Lue lisää

Käytä heijastavaa kuuntelua

Haastavin taito motivoivassa haastattelussa on heijastava kuunteleminen: Miten reagoit siihen, mitä asiakas kertoo. Heijastava kuuntelemisen ydin on, että tuot julki arvauksen siitä, mitä henkilö tarkoittaa ja kerrot tämän arvauksensa toteamuksen muodossa.

Lue lisää

Vahvista ja tue

Asiakkaasi tukemisesta ja vahvistamisesta vastaanoton aikana on suurta apua. Myönteisellä vahvistamisella tuot esiin, että todella kuulet ja näet asiakkaan tilanteen.

Lue lisää

Tee yhteenvetoja kuulemastasi

On hyvä tehdä yhteenvetoja aika ajoin kuulemastasi ja nostaa esiin niitä asioita, jotka ovat tärkeitä asiakkaan kertomuksessa. Se osoittaa, että olet kuunnellut häntä ja valmistelet häntä jatkamaan ja kehittämään näkemystään.

Lue lisää

Muutoskeskustelu

Auta haastateltavaa itse puhumaan muutoksen puolesta. Tunnista asiakkaan muutoksen suuntaiset ilmaukset (muutospuhe) ja vahvista niitä. Suuntaa asiakkaan huomio kohti  muutosta, pyri lisäämään nykyisen ja toivotun tilan välistä epäsuhtaa, tarjoaa tarvittaessa  neuvoja ja anna palautetta.

Lue lisää