Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Vedettiin viinaa ihan homona -opas

Oppaan esipuhe

Suomalaiset hyvinvointipalvelut ovat kansainvälisesti korkeaa tasoa. Terveydenhuolto, sosiaaliturva, koulutus ja työvoimapalvelut ovat yleisesti kansalaisten saavutettavissa, palvelut ovat laadukkaita ja edullisia. Viime vuosina palvelujärjestelmän yhä paremman saavutettavuuden varmistamiseksi on käynnistetty useita hankkeita.

Tämän oppaan lähtöajatuksena on, että saavutettavat, selkeät, helposti käytettävät ja esteettömät palvelut ovat laadukkaita palveluja kaikille. Palvelujen käyttäjien monimuotoisuutta on hyvä ymmärtää palvelujärjestelmää suunniteltaessa. Ihmisillä on erilaisia tarpeita, jotka vaihtelevat paitsi yksilöiden välillä, myös yksilön itsensä ikääntyessä, pysyvän tai väliaikaisen vamman myötä ja erilaisissa kriisitilanteissa. Erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat palvelujen saavuttamiseen; onko palveluista esimerkiksi saatavilla todenmukaista tietoa henkilön ymmärtämällä kielellä tai luottaako palvelujen tarpeessa oleva henkilö järjestelmään riittävästi hakeakseen tukea.

Messiin-projekti, joka kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston ja Työministeriön rahoittamiin Equal-yhteisöaloitehankkeisiin, pyrkii osaltaan parantamaan palvelujen saavutettavuutta omalle kohderyhmälleen. Messiin-projekti toimii ehkäisemällä moniperustaista syrjäytymistä, jota saattaa aiheuttaa sukupuolen monimuotoisuus tai ei-heteroseksuaalisen suuntautuminen yhdistyneenä esimerkiksi hiv-positiivisuuteen tai päihderiippuvuuteen. Asiakastyön lisäksi projekti palvelee työvoimaviranomaisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka saavat projektilta koulutuksen, konsultoinnin ja tiedotuksen muodossa tukea asiakastyöhön.

Projekti on tuonut A-klinikkasäätiölle lisää ymmärrystä seksuaalisuuden, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta sekä aihepiirin liittymisestä päihteiden käyttöön ja riippuvuuksiin. Teemoja on pyritty nostamaan esiin kaikilla A-klinikkasäätiön toiminta-alueilla (kehittäminen, koulutus, tiedotus ja hoito). Projektin perusteema on linkittynyt kiinteästi myös muihin meneillään oleviin A-klinikkasäätiön projekteihin. Näissä projekteissa työskennellään vaikeasti saavutettavien ja palveluissamme vielä liian heikosti edustettuina olevien väestöryhmien ja heidän palvelutarpeittensa kanssa.

Oppaan tarkoituksena on edistää palvelujärjestelmän saavutettavuutta ja parantaa olemassa olevien palvelujen laatua. Koska opas on Messiin-projektin toteuttama, se keskittyy ei-heteroseksuaalisiin tai sukupuolen moninaisuutta kokeviin henkilöihin erityisesti päihdepalvelujen asiakkaana. Monet oppaassa esitetyt hyvät käytännöt soveltuvat myös muille sosiaali-, työvoima- ja terveysalan tahoille. Palvelujärjestelmän kehittäminen on kaksisuuntainen tehtävä. Toisaalta asiakastyötä tekevät henkilöt ovat vastuussa omasta ammattitaidostaan, asenteistaan ja kouluttautumisesta. Toisaalta esimiesten ja hallinnon on annettava riittävät puitteet työyhteisön toiminnalle ja työn kehittämiseen. Toivon, että tämä opas puhuttelee toimijoita kummallakin taholla.

Hilkka Lydén
Projektikoordinaattori, A-klinikkasäätiö, Messiin-projekti