Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Kävijäkyselyyn vastanneiden taustatiedot

Kävijäkyselyt mahdollistavat Päihdelinkin kävijöiden taustatietojen kartoittamisen. Kävijäkyselyn tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa Päihdelinkin kävijöiden taustatietoihin, sillä kävijäkyselyyn vastanneet luultavasti valikoituvat jollain tavalla. Valikoitumiseen saattaa vaikuttaa esimerkiksi kyselyyn vastaamisen palkintona vuonna 2016 ollut aktiivisuusranneke tai mahdollisesti kävijän halu antaa palautetta.

Myös esimerkiksi mobiilikäyttö on tilastointiohjelman mukaan hyvin yleistä (noin 65% vuonna 2016), mutta kävijäkyselyyn vastanneista ainoastaan 35% käytti vastaushetkellä joko älypuhelinta tai tablettia. Valikoitumisesta huolimatta voi kävijäkyselyn tulosten perusteella tehdä arvioita Päihdelinkille tyypillisestä käyttäjäprofiilista.

Kävijäkyselyihin vastanneista enemmistö on naisia: vuonna 2007 naisia oli 59% ja miehiä 41%. Vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä naisten osuus oli puolestaan 52% ja miesten 48%. Vuoden 2013 kyselyyn vastanneista naisia oli jo 65%. Sama trendi jatkuu uusimmassa kävijäkyselyssä, jonka vastaajista 71% oli naisia ja 29% miehiä. Vuoden 2016 kyselyssä oli ensimmäistä kertaa mahdollista valita myös vaihtoehto muunsukupuolinen, jonka valitsi 1% kyselyyn vastanneista.

Päihdelinkin kävijäkyselyihin vastanneiden ikäjakauma on ensimmäisten kyselyiden aikaan painottunut nuoriin aikuisiin. Aikaisempina vuosina suurin ikäryhmä oli 17–26-vuotiaat, vaikka ero kaventuikin merkittävästi vuoden 2013 kyselyssä. Vuoden 2016 kävijäkyselyssä suurin ikäryhmä on ensimmäistä kertaa 37–46-vuotiaat. Myös 47–56-vuotiaiden osuus oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin 17–26 tai 27–36-vuotiaiden.  

Tulosta voidaan tulkita eri tavoin. Yhden tulkinnan mukaan edellisvuosien vastaajat ovat siirtyneet ikäluokasta toiseen ikääntymisen vuoksi. Toisaalta ikäihmisten digitaidot ovat luultavasti kehittyneet verrattuna varsinkin ensimmäisiin kyselyvuosiin. On myös mahdollista, että Päihdelinkissä huomioidaan vanhemmat ikäryhmät jatkuvasti paremmin. Nuorempien vastaajien määrässä tapahtunut muutos voi olla seurausta myös nuorille suunnatun Nuortenlinkki-sivuston julkaisemisesta vuonna 2013.

Kuvio 2: Vastaajien ikä (%) 2007 (n = 1315), 2010 (n = 622), 2013 (n = 1121) ja 2016 (n = 2984)

Päihdelinkin kävijäkyselyyn vastanneet asuvat pääosin kaupunkialueilla. Vuoden 2016 kyselyn mukaan kaupunkialueilla asui 73% vastaajista, taajama-alueilla tai kirkonkylällä 16% ja maaseudulla 11% vastaajista. Lähes puolet vastaajista asuu pääkaupunkiseudulla tai muualla Etelä-Suomen alueella (48%). Vuonna 2013 vastaava prosenttiosuus oli yli puolet (52%).

Kyselyjen tulosten perusteella voidaan arvioida, että suurin osa Päihdelinkin kävijöistä on työssäkäyviä tai opiskelijoita. Vuonna 2010 arvioitiin heikon taloustilanteen vähentäneen työssäkäyvien osuutta vastaajista (39%). Kuviossa 3 nähdään, että työssäkäyvien osuus on vuosina 2013 ja 2016 kasvanut samalla kun työttömien osuus on vähentynyt. Huomion arvoista on myös opiskelevien vastaajien osuuden pienentyminen aikaisempiin tilastoihin verrattuna (vrt. ikäjakauman muutokset) ja eläkkeellä olevien vastaajien osuuden kääntyminen laskuun vuonna 2016.

 

Kuvio 3: Vastaajien työllisyystilanne (%) 2007 (n = 1415), 2010 (n = 622), 2013 (n = 1121) ja 2016 (n = 2984)

Vuoden 2016 kävijäkyselyyn vastanneista vajaa viidennes (17%) ilmoitti vierailevansa Päihdelinkissä kerran viikossa (8%), useammin kuin kerran viikossa (6%) tai jopa päivittäin (3%). Edelliseen kävijäkyselyyn verrattuna muutos on huomattava. Vuoden 2013 kyselyyn vastanneista 25% ilmoitti käyvänsä Päihdelinkissä vähintään kerran viikossa.

Vuoden 2016 kyselyssä korostuikin satunnaisesti käyttävien (37%) sekä sivustolla ensimmäistä kertaa vierailevien (37%) määrä. Tällä saattaa olla vaikutuksia myöhempiin vastauksiin, sillä pyyntö kyselyyn vastaamisesta esitettiin heti sivuston auettua. Kyselyyn vastanneista 37% vastasi kävijäkyselyyn näin ollen ennen tutustumista Päihdelinkin tarjoamaan sisältöön.

Jotta kävijäkyselyn tuloksia voidaan tulkita suhteessa eri käyttäjien tarpeisiin, tarkastellaan seuraavissa osioissa eri käyttäjäryhmiä erikseen perustuen vastaajan vierailulle ilmoittaman pääasialliseen syyhyn. Myös taustatiedot jakautuvat näissä käyttäjäryhmissä hieman eri tavoin, kuin edellä esitettiin.