Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Kävijäkyselyyn vastanneiden taustatiedot

Kävijäkyselyt mahdollistavat Päihdelinkin kävijöiden taustatietojen kartoittamisen. Kävijäkyselyn tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa Päihdelinkin kävijöiden taustatietoihin, sillä kävijäkyselyyn vastanneet luultavasti valikoituvat jollain tavalla.

Myös esimerkiksi mobiilikäyttö on tilastointiohjelman mukaan hyvin yleistä (noin 75% vuonna 2019), mutta kävijäkyselyyn vastanneista ainoastaan 31% käytti vastaushetkellä joko älypuhelinta tai tablettia. Valikoitumisesta huolimatta voi kävijäkyselyn tulosten perusteella tehdä arvioita Päihdelinkille tyypillisestä kävijäprofiilista.

Päihdelinkin kävijäkyselyiden vastaajista enemmistö on naisia ja tämä kehityskulku on vahvistunut vuosien mittaan. Vuoden 2019 kyselyssä 73 % vastaajista oli naisia, 25 % miehiä ja 1 % muunsukupuolisia. Vuonna 2016 vastaajista 71 % oli naisia, 29 % miehiä ja 1 % muunsukupuolisia.

Päihdelinkin kävijäkyselyihin vastanneiden ikäjakauma on ensimmäisten kyselyiden aikaan painottunut nuoriin aikuisiin. Kyselyiden vastaajien ikäjakauma on kuitenkin vuosien mittaan kääntynyt toiseen suuntaan: alle 37-vuotiaiden vastaajien määrä on vähentynyt ja yli 37-vuotiaiden määrä on lisääntynyt. Esimerkiksi 17-26 -vuotiaiden vastaajien määrä on vähentynyt melkein 60 % kahdentoista vuoden aikana.

Tulosta voidaan tulkita eri tavoin. Edellisvuosien vastaajat ovat esimerkiksi saattaneet siirtyä ikäluokasta toiseen ikääntymisen vuoksi. Toisaalta ikäihmisten digitaidot ovat todennäköisesti kehittyneet etenkin ensimmäisiin kyselyvuosiin verrattuna. On myös mahdollista, että Päihdelinkissä huomioidaan vanhemmat ikäryhmät jatkuvasti paremmin niin sivuston käytettävyyden kuin sisällön osalta. Nuorten vastaajien vähentymistä selittänee muun muassa nuorille suunnatun Nuortenlinkki -verkkopalvelun vuonna 2013 käynnistynyt toiminta.

Vuoden 2019 kävijäkyselyn vastaajien keski-ikä on 42 vuotta. Suurin yksittäinen vastaajaryhmä koostuu 37-46 -vuotiaista, joiden osuus vastaajista on 25 %. Toiseksi suurin ikäluokka on 47-56 -vuotiaat, joiden osuus on 24 % vastaajista. 17 % vastaajista on yli 56-vuotiaita, 17 % on 27-36 -vuotiaita ja 2 % alle 17-vuotiaita. Edelliseen kyselyajankohtaan eli vuoteen 2016 verrattuna suurin muutos on tapahtunut yli 56-vuotiaiden vastaajien määrässä: kasvua on 6 %-yksikköä.

Vastaajien ikä

Kuvio 2: Vastaajien ikä (%) 2007 (n = 1315), 2010 (n = 622), 2013 (n = 1121), 2016 (n = 2984) ja 2019 (n = 2071)

Valtaosa eli 28 % vuoden 2019 kävijäkyselyn vastaajista asui Uudellamaalla. 10 % vastaajista asui Pirkanmaalla, 9 % Varsinais-Suomessa, 8 % Pohjois-Pohjanmaalla ja 7 % Keski-Suomessa. Muut vastaajat jakaantuivat tasaisesti ympäri Suomea.

Työelämässä olevien osuus vastaajista on kasvanut tarkasteluvälillä 2010-2019, kun taas työttömien ja opiskelevien vastaajien osuus on vähentynyt. Vuoden 2019 kävijäkyselyn vastaajista enemmistö on työelämässä tai opiskelijoita: työssäkäyvien osuus vastaajista on 56 % ja opiskelijoiden tai koululaisten 21 %. Vastaajista 10 % kertoo olevansa eläkkeellä ja 7 % olevansa työtön. Avoimessa vastausvaihtoehdossa kerrotut elämäntilanteet koskivat erityisesti työn ja opintojen yhdistelmiä, sairauslomalla oloa ja määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä.

 

Vastaajien työllisyystilanne

Kuvio 3: Vastaajien työllisyystilanne (%) 2007 (n = 1415), 2010 (n = 622), 2013 (n = 1121), 2016 (n = 2984) ja 2019 (n = 2064)

Useimmat kyselyn vastaajista löysivät Päihdelinkin Internetin avulla: Googlen hakukoneen avulla sivustolle päätyi 47 % vastaajista ja 25 % toiselta verkkosivulta linkkiä seuraamalla. 7 % kertoi sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen suositelleen Päihdelinkkiä ja 4 % vastaajista ilmoitti ystävän, tuttavan tai työkaverin kertoneen sivustosta.

Suurin osa kävijäkyselyn vastaajista vieraili sivustolla joko ensimmäistä kertaa tai käy sivustolla satunnaisesti: 36 % vastaajista vieraili sivustolla ensimmäistä kertaa, 29 % käyttää Päihdelinkkiä muutaman kerran vuodessa ja 22 % 1-2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi 11 % vierailee Päihdelinkissä viikoittain, mutta vain 2 % käyttää Päihdelinkkiä päivittäin.

Kyselyyn vastanneista 11% seuraa Päihdelinkkiä myös sosiaalisessa mediassa. Heistä suuri enemmistö (96 %) seuraa Päihdelinkin Facebookia, minkä lisäksi 9 % Päihdelinkin Twitteriä ja 5 % seuraa sekä Facebookia että Twitteriä.

Jotta kävijäkyselyn tuloksia voidaan tulkita suhteessa eri käyttäjien tarpeisiin, tarkastellaan seuraavissa osioissa eri vastaajaryhmiä erikseen perustuen vastaajan vierailulle ilmoittaman pääasialliseen syyhyn. Myös taustatiedot jakautuvat näissä vastaajaryhmissä hieman eri tavoin, kuin edellä esitettiin.