Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Syyt Päihdelinkissä vierailulle

Päihdelinkissä vieraillaan monen eri syyn takia. Sivustolle ohjautuu kävijöitä työn, opiskelun, yleisen kiinnostuksen sekä oman tai läheisen tilanteen takia. Vuonna 2016 opiskelun tai työn takia Päihdelinkissä vieraili yhteensä 37% kyselyyn vastanneista. Oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä asioi ainoastaan 25% vastaajista. Vuonna 2013 vastaava osuus oli huomattavasti suurempi, yhteensä 38 % kävijäkyselyyn vastanneista.

Laskua aiempiin vuosiin verrattuna on myös niiden kyselyyn vastanneiden osuudessa, jotka ilmoittivat vierailun pääasialliseksi syyksi yleisen kiinnostuksen aihepiiriä kohtaan. Läheisen tai tuttavan takia vierailevien osuus on sen sijaan pysynyt tasaisena ollen vuonna 2016 yhteensä 12 %. Muita syitä oli mahdollista selventää avoimella vastauksella, joiden perusteella lähes kaikki olisivat voineet valita myös jonkin toisen vastausvaihtoehdon.

Kuvio 4: Syy Päihdelinkissä vierailuun (%) 2007 (n = 1360), 2010 (n = 560), 2013 (n = 1053) ja 2016 (n = 2984)

Seuraavissa analyysivaiheissa käyttäjäprofiilit on jaettu kolmeen tarkempaan kategoriaan kuvion 4 tietojen perusteella. Tarkastelun kohteina olevat käyttäjäprofiilit ovat ammattilaiset, päihteiden käyttäjät ja läheiset. Ammattilaiset pitävät sisällään sekä työssä käyvät että opiskelijat.

Vastaajien taustatiedoissa on huomattavia eroja riippuen käyttäjäprofiilista. Ammattilaisista työssäkäyviä on 64% ja opiskelijoita 34%. Naisia tässä kategoriassa on 64% ja miehiä 12%. Huomattavan suuri osa ammattilaisista (86%) asioi Päihdelinkissä tietokoneella.

Oman tilanteen takia vierailevien kategoriassa (päihteiden käyttäjät) työttömien ja eläkeläisten määrä korostuu verrattuna muihin käyttäjäryhmiin. Oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevista vastaajista 48% ilmoitti olevansa työelämässä, 16% opiskelijoita, 15% työttömiä ja 13% eläkkeellä. Sukupuolijakauma on keskiarvoa tasaisempi: naisia tässä kategoriassa on 57% ja miehiä 42% miehiä. Myös mobiililaitteen käyttö oli yleisempää tälle käyttäjäryhmälle (yhteensä 50%).

Läheisten kategoriassa sukupuolijakauma on lähellä ammattilaisten käyttäjäryhmää. Naisia tässä ryhmässä on 86% ja miehiä 13%. Läheisen tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevista vastaajista 59% ilmoitti olevansa työelämässä, 12% opiskelijoita, 9% työttömiä, 9% eläkkeellä ja 7% kotona.

Kuviossa 5 tarkastellaan Päihdelinkin käyttötiheyttä käyttäjäryhmittäin. Kuvion perusteella voidaan arvioida, että sivuston palvelut ovat tuttuja erityisesti ammattilaisille sekä päihteiden käyttäjille. Sen sijaan läheisistä suuri osa (46%) ilmoitti vierailevansa sivustolla ensimmäistä kertaa.

Kuvio 5: Kuinka usein vastaaja käy Päihdelinkissä 2016 (%) (n=2923)

Keskeisimmät tiedonhalun kohteet vuonna 2016 olivat alkoholi, huumeet, sekakäyttö ja lääkkeet. Näin on ollut myös aikaisempina kyselyvuosina. Kuviossa 5 tiedonhaun kohteet on ryhmitelty kolmen kävijäprofiilin mukaan. Vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon.

Kuvio 6: Mistä aihepiiristä vastaajat hakevat tietoa 2016 (%) (n=2176)

Kuviosta 6 ilmenee erityisesti ammattilaisten tiedontarve liittyen huumeisiin, lääkkeisiin ja sekakäyttöön. Läheiset ja päihteiden käyttäjät hakevat eniten tietoa alkoholiin liittyen, mutta tasaisesti myös muista aiheista. Mielenterveys on alkoholin jälkeen yleisin tiedonhaun kohde päihteiden käyttäjillä. Läheiset hakevat käyttäjiä enemmän tietoa huumeista, sekakäytöstä ja peliriippuvuudesta.