Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Tuki ammattilaisille ja opiskelijoille

Alla olevassa taulukossa (kuvio 12) on työn tai opintojen vuoksi Päihdelinkissä asioivien vastaajien arvio siitä, miten Päihdelinkki on onnistunut antamaan hyödyllistä tietoa päihteistä ja riippuvuuksista, uusista huumeista, hoitomahdollisuuksista sekä vähemmän haitallisesta päihteiden käytöstä, auttamaan ymmärtämään asiakkaan tilannetta sekä antamaan työvälineitä työhön tai opiskeluun.

Kuviosta 12 on nähtävissä, että ammattilaiset ja opiskelijat hyvin tyytyväisiä Päihdelinkkiin. Paljon tai erittäin paljon hyödyllistä tietoa päihteistä ja riippuvuuksista on saanut 94 %, hoitomahdollisuuksista 84 % ja uusista huumeista 82 %. Lisäksi 88 % kokee saaneensa paljon tai erittäin paljon välineitä opiskeluihinsa. 88 % kokee Päihdelinkin auttaneen paljon tai erittäin paljon ymmärtämään asiakasta. Lisäksi 91 % kokee saaneensa paljon tai erittäin paljon työvälineitä työhön tai opiskeluun.

Ammattilaisten ja opiskelijoiden arvio Päihdelinkin vaikutuksista

Kuvio 12. Ammattilaisten ja opiskelijoiden arvio Päihdelinkin vaikutuksista (”Päihdelinkki on onnistunut…”) (%) vuonna 2019

Alla olevassa kuviossa 13 on työnsä tai opintojensa vuoksi Päihdelinkissä asioivien vastaajien arvio eri osioiden hyödyllisyydestä yllä olevien väittämien näkökulmasta. Taulukkoon on koottu sekä ammattilaisten ja opiskelijoiden vastaukset omina vastaajaryhminään että heidän vastauksensa yhtenäisenä ryhmänä. Vastaajat ovat voineet valita useamman vaihtoehdon.

Ammattilaiset ja opiskelijat yhtenäisenä vastaajaryhmänä kokevat Päihdelinkin osioista hyödyllisimmiksi tietoiskut (59 %), pikatiedon (51 %), verkkotestit (45 %) ja Työn tueksi -sisällöt (45 %).

 

Ammattilaisten ja opiskelijoiden arvio Päihdelinkin osioiden hyödyllisyydestä

Kuvio 13. Ammattilaisten ja opiskelijoiden arvio Päihdelinkin hyödyllisyydestä (%) vuonna 2019 (n=747)

Arviota Päihdelinkin hyödyllisyydestä oli mahdollista täydentää avoimen vastausvaihtoehdon avulla. Valmiista vastausvaihtoehdoista kootut taulukot ja avoimeen vastausvaihtoehtoon annetut vastaukset täydentävät toisiaan. Sivustolta koetaan saavan hyödyllisiä työvälineitä ja materiaaleja niin opintojen kuin ammatin tueksi. Päihdelinkin sisältöjä hyödynnetään niin asiakastyössä, opetusmateriaalina kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tiedonhaussa.

”Sivustolta löytyy paljon hyvää materiaalia oman oppimisen ja ammatillisen kasvun tueksi. Asiaa löytyy niin ammattilaisen näkökulmaan kuin käyttäjänkin. Minusta on tärkeää, että molempien näkökantaa tuodaan esiin, jotta niin käyttäjä kuin auttaja ymmärtävät toistensa maailmaa ja näin ollen se edesauttaa päihteettömyyteen pyrkimistä.”

” [Päihdelinkistä löytyy] hyviä työkaluja, joita käyttää asiakkaiden kanssa. Tiedon löytää helposti ja se on ajantasaista. Käytän sivua työssäni ja saan sieltä tukea ja vinkkejä työhöni.”

”Päihdelinkki [on] antanut erilaisia näkökantoja ja ihmisten kokemuksia asioista, jotka [ovat] olleet hyödyksi työssäni ja opiskeluissa ja auttaneet ymmärtämään asiakasta paremmin.”

”Päihdelinkki on ensisijainen hakukanavani, kun teen koulutöitä. Saan sieltä riittävästi luotettavaa tietoa.” 

Vastaajilta kysyttiin myös heidän näkemystään Päihdelinkin hyvistä puolista. Ammattilaisten ja opiskelijoiden vastauksia on koottu alle. Sekä ammattilaisten että opiskelijoiden positiivisissa huomioissa korostui sivustolla olevan tiedon ajankohtaisuus, selkeys, luotettavuus, hyödyllisyys sekä helppo löytyminen. Monet opiskelijat ja ammattilaiset myös arvostavat, että Päihdelinkki mahdollistaa kattavien ja eri käyttäjäryhmille suunnattujen tietosisältöjen löytymisen samalta sivustolta. Päihdelinkin nähdään olevan myös sivusto, jolle on helppo ohjata asiakkaita ja muita yhteistyötahoja.

” [Päihdelinkissä on] kattavasti tietoa päihteistä ja riippuvuuksista. Löytyy kohdennettua tietoa eri tarkoituksiin, joka on todella loistavaa!”

”Informaation selkeys. Animaatio päihteiden vaikutuksista aivoissa on erittäin hyvä ja sen avulla opiskelijani voivat nähdä miten eri päihteet vaikuttavat hermosolujen tasolla.”

”Paljon hyödyllistä ja realistista tietoa sosiaalialan opiskelijalle.”