Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Tuki ammattilaisille ja opiskelijoille

Alla olevassa taulukossa (kuvio 13) on työn tai opiskelun takia Päihdelinkissä asioivien vastaajien arvio siitä, miten Päihdelinkki on onnistunut antamaan tietoa päihteistä, uusista huumeista, riippuvuuksista, hoitomahdollisuuksista ja vähemmän haitallisesta päihteiden käytöstä, antamaan työvälineitä työhön sekä auttamaan ymmärtämään asiakkaita. Vastausvaihtoehtoa ”ei koske minua” ei ole erikseen analysoitu taulukossa.

Kuvio 13: Työn tai opiskelun takia Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin vaikutuksista (”Päihdelinkki on onnistunut…”)

Taulukon perusteella työn tai opiskelun takia Päihdelinkissä vierailevat ovat hyvin tyytyväisiä Päihdelinkin sisältöön. Vastaajista yli 90% arvioi Päihdelinkin onnistuneen jokaisen väittämän kohdalla melko hyvin tai erittäin hyvin. Korkeimman arvion sai väittämä, jonka mukaan Päihdelinkki onnistuu antamaan hyödyllistä tietoa päihteistä (72% vastaajista vastasi erittäin hyvin).

Alla olevassa kuviossa 14 on vastaajien arvio siitä, mitkä Päihdelinkin osioista ovat olleet hyödyllisimpiä edellisten väittämien näkökulmasta. Vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon ja yhteensä vastauksia annettiin 1999. Tietopankin hyödyllisyys korostuu kuviossa selvästi (85%).

Kuvio 14: Työn tai opiskelun takia Päihdelinkissä vierailevien arvio hyödyllisimmistä osioista edellisessä kuviossa 9 olevien väittämien kannalta (%) (n=1030)

Arviota oli mahdollista täydentää avoimilla vastauksilla. Sekä yllä olevan kuvion että avointen vastausten perusteella ammattilaiset kokevat tietopankin, testit ja laskurit Päihdelinkin hyödyllisimmiksi sisällöiksi. Päihdelinkkiin myös ohjataan asiakkaita.

”Välineitä, keinoja työhöni, asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen.”

”Testit ja laskurit ovat todella hyviä apuvälineitä havainnollistamiseen ja asiakastyöhön.”

”Saan nopeasti haettua pikatietoa/varmistusta asiaan.”

”Ohjaan asiakkaita sivuston pariin.”

Vastausten perusteella alkoholin käytön riskejä arvioiva AUDIT-testi on käytössä laajalti, mutta myös muiden testien ja laskurien käyttö nousee esiin avoimissa vastauksissa.

”Olen käyttänyt lähinnä AUDIT -testiä ja nyt olin tutustumassa myös vastaaviin huume- ja tupakkatesteihin.”

”Käytän yleensä auditin sijaan juomatapalaskuria ja tulostan vastauksen asiakkaalle. Tämä on kattavampi, monipuolisempi tapa ottaa alkoholi puheeksi esim. rahan käyttö tai kalorimäärät. Monilla asiakkailla on kolesteroli ja sokeriarvoissa tai vain painossa muutettavaa. Tämä auttaa hahmottamaan oman alkoholin kulutuksen vaikutusta painonhallintaan. Hyvä apuväline.”

Osa työn tai opiskelun takia Päihdelinkissä vierailevista vastaajista hakee Päihdelinkistä erilaista näkökulmaa omaan työhönsä. Vastausten perusteella päihteiden käyttäjän näkökulmaa, laajempaa ymmärrystä ja ajankohtaista tietoa päihteidenkäytön trendeistä haetaan keskustelupalstaa lukemalla. Samalla keskustelupalstalla jaetut kokemukset ja ylläpidon puuttumattomuus herättävät joissakin vastaajissa myös ihmetystä.

”Hyödynnän päihdelinkkiä useimmiten tarkistaakseni reseptilääkkeiden mahdollista väärinkäyttöä, tähän tarkoitukseen keskustelut tarjoavat hyvin tietoa.”

”Käyn ’haistelemassa uusia tuulia’ keskustelupalstaa selailemalla.”

”Ajoittain ihmetyttää keskustelupalstalla oleva avoin päihteiden käyttäjien "vinkkipankki" toisille päihteiden käyttäjille! Toisaalta taas asiaan vihkiytymätön pysyy ajan hermolla juuri sen keskustelupalstan takia!”

Vaikka suurin osa työn tai opiskelun takia Päihdelinkissä vierailevista vastaajista ilmoitti toimivansa sosiaali- ja terveysalalla, oli joukossa myös muita työnimikkeitä opettajista toimittajiin ja sijoitusjohtajiin. Myös avoimissa vastauksissa ilmenee Päihdelinkin monipuolinen hyödyntäminen eri aloilla.

”Sivustolla on paljon hyvää faktaa sekä tutkimustietoa, jota voin käyttää opetuksessani yläkoulussa.”

”Poliisina ja rikostutkijana haluan antaa asiakkaille apua ja tukea sekä ohjata heitä avun pariin. Hoitoonohjaus kuuluu osana työtäni.”

”Liikenneopetuksessa päihdelinkki on yliveto! Muuttuva ja päivitetty tieto helpottaa 1-2 tunnin pitämistä kuukausittain.”