Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Tuki päihteiden käyttäjille ja muita riippuvuushaittoja kokeville

Oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien riippuvuuksia tarkastellaan kuviossa 7. Vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon. Oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä vierailevista 19 % ei koe riippuvuutta, mutta 55 % kertoo olevansa riippuvainen alkoholista ja 25 % tupakasta tai nuuskasta. Lisäksi 11 % riippuvuus kohdistuu rahapelaamiseen, 10 % kokee olevansa lääkeriippuvaisia ja 8 % huumeriippuvaisia. 4 % ilmoitti olevansa riippuvainen jostakin muusta, mitä oli mahdollista selventää avoimella vastauksella. Yleisimmät avoimen vastausvaihtoehdon kautta ilmoitetut riippuvuudet olivat sokeririippuvuus, kahviriippuvuus, ruokariippuvuus, läheisriippuvuus sekä syömishäiriö.

Oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä vierailevien koetut riippuvuudet

Kuvio 7. Oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä vierailevien koetut riippuvuudet (%) vuonna 2019 (n=514)

Vastaajat arvioivat Päihdelinkin onnistumista erilaisten väittämien avulla. Kuviosta 8 on nähtävissä, että oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä vierailevat arvioivat Päihdelinkkiä pääpiirteittäin myönteisesti. Yli 80 % vastaajista arvioi Päihdelinkin antaneen paljon tai erittäin paljon hyödyllistä tietoa päihteistä ja riippuvuuksista. Yli 60 % vastaajista arvioi Päihdelinkin antaneen paljon tai erittäin paljon tietoa hoitomahdollisuuksista sekä auttaneen ymmärtämään läheisen tai tuttavan tilannetta paljon tai erittäin paljon. Lisäksi yli 50 % vastaajista koki Päihdelinkin antaneen paljon tai erittäin paljon tietoa vähemmän haitallisesta päihteiden käytöstä, antaneen paljon tai erittäin paljon vertaistukea sekä tukeneen omaa kuntoutumista paljon tai erittäin paljon.

10 % oman tilanteensa vuoksi sivustolla vierailevista vastaajista kuitenkin koki Päihdelinkin houkutelleen päihteiden käyttöön tai muuhun riippuvuuteen paljon tai erittäin paljon. Edelliseen kyselyajankohtaan verrattuna muutos on huomattava positiiviseen suuntaan: vuonna 2016 peräti 23 % vastaajista koki Päihdelinkin houkutelleen heitä päihteiden käyttöön tai riippuvuuteen.

 

Oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin vaikutuksista

Kuvio 8. Oman tilanteen takia Päihdelinkissä vierailevien arvio Päihdelinkin vaikutuksista (”Päihdelinkki on onnistunut…”) (%) vuonna 2019

Alla olevasta taulukosta (kuvio 9) on nähtävissä, kuinka vastaajat arvioivat Päihdelinkin eri osioiden hyödyllisyyttä yllä olevien väittämien näkökulmasta. Vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon. Oman tilanteen vuoksi Päihdelinkissä vierailevien suosituimmat vastausvaihtoehdot, joiden nähtiin edistäneen yllä olevien väittämien toteutumista, olivat keskustelualue (40 %), verkkotestit (33 %), laskurit (32 %) sekä tietoiskut (25 %).

 

Oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä vierailevien arvio hyödyllisimmistä osioista

Kuvio 9. Oman tilanteen vuoksi Päihdelinkissä vierailevien arvio hyödyllisimmistä osioista edellisessä kuviossa ilmoitettujen väittämien kannalta (%) vuonna 2019 (n=375).

Arviota Päihdelinkin hyödyllisyydestä oli mahdollista täydentää avoimella vastauksella. Avoimen vastauksen avulla selvitettiin myös, miten Päihdelinkki on vaikuttanut vastaajan omaan päihteiden käyttöön tai muuhun riippuvuuteen sekä vertaistuen merkitystä vastaajan elämässä. Alle on koottu vastauksissa nousseita ajatuksia.

Kävijäkyselyn avoimista vastauksista käy ilmi, että osa vastaajista kokee sivuston olleen merkittävässä roolissa avun hakemisen tarpeen ja erilaisten hoitomahdollisuuksien hahmottamisessa. Päihdelinkin on myös suoraan koettu kannustaneen hakemaan ammattiapua.

”Osiot ovat auttaneet minua hahmottamaan hoito- ja muita mahdollisuuksia, joita tarvitsen tuekseni.”

”Kannustanut hakemaan ammattiapua.”

Päihdelinkissä oleva tieto koetaan hyödylliseksi ja osa vastaajista kertookin päässeensä sivuston avulla päihteistä eroon tai ainakin onnistuneen vähentämään päihteiden käyttöänsä.

”Olen saanut hyödyllistä tietoa käyttämistäni lääkkeistä ja päihteistä ja olen onnistunut vähentämään niiden käyttöä.”

Toiset vastaajista puolestaan kokevat, että vaikka sivusto onkin tiedonlähteenä erinomainen, ei se itsessään ole edistänyt esimerkiksi hoitoon hakeutumista, sillä vastuun toipumisesta nähdään jäävän ensisijaisesti henkilölle itselleen.

”Uskon, että jokaisen riippuvaisen on itse otettava vastuu toipumisestaan, jonka vuoksi en voinut katsoa Päihdelinkin auttaneen minua esim. hoitoon hakeutumisessa jne. Tieto on valtaa ja tiedon jakamisessa Päihdelinkki on aivan omiaan!”

”Olen saanut jonkin verran vertaistukea esim. tarinoista (olen lukenut ne kaikki…), mutta Päihdelinkillä sinällään ei ole vaikutusta raittiuteeni, koska olen matkallani siinä kohtaa, että valitsen itse, käytänkö aineita vai en. Kuvat/tarinat/lukemani ei laukaise minussa mielitekoja.”

Joidenkin Päihdelinkin käyttäjistä sivusto on vaikuttanut omaan riippuvuuteen ristiriitaisesti. Sivuston koetaan toisaalta auttaneen oman riippuvuuden kanssa esimerkiksi vertaistuen saamisen ja omien kokemusten jakamisen muodossa, mutta osa kokee muiden keskustelualueelle kirjoittamien tarinoiden laukaisseen omaa riippuvuuskäyttäytymistä uudelleen, hidastaneen riippuvuudesta irrottautumista tai olleen muuten haitallista esimerkiksi riippuvuushaittojen vähättelyn vuoksi.

”Olen tietoinen peliriippuvuuden haitoista. Siitä on hyötyä, että jakaa kokemuksia muitten ongelmaisten kanssa. On myös selkeyttänyt omia ajatuksia, kun on pitänyt päiväkirjaa keskustelupalstalla. On tapahtunut niin, että pelihimo on selätetty sillä, että olen kirjoittanut palstalle. Joskus taas muitten tarinat ovat triggeröineet minut pelaamaan.”

”Huumeidenkäytöstä Päihdelinkki toisaalta auttoi irrottautumaan, mutta toisaalta jatkoin ’kuivanarkkausta’ saitilla pitkään lukien muiden käytöstä. Lopulta se oli kuitenkin osa prosessia, jolla irrottauduin huumeista.”

Oman tilanteensa vuoksi Päihdelinkissä vierailevat kokevat Päihdelinkin mahdollistaman vertaistuen merkitykselliseksi ja hyödylliseksi. Osalle vastaajista Päihdelinkin keskustelualue ja siellä muiden käyttäjien tarjoama vertaistuki on erittäin merkittävässä roolissa arjessa selviytymisen sekä omien tunteiden ja ajatusten selvittelemisen kannalta. Keskustelualuetta luetaan ja sinne saatetaan myös kirjoittaa päivittäin vuosikausien ajan, sillä sieltä saadaan ymmärrystä ja tukea omiin haasteisiin.

”Aikanaan hyvinkin suuri merkitys, lähes asuin palstalla ja vuodatin sinne kaikki ajatukseni, käytin sitä kuin interaktiivisena päiväkirjana. Nykyään käyn vain pari kertaa kuussa vilkaisemassa, mikä meininki siellä on ja onko vanhoja tuttuja palannut paikalle.”

”Todella suuri. Luen päivittäin palstaa ja kirjoitan sinne myös lähes päivittäin. Siellä olevista ihmisistä ja heidän elämästään tulee hyvin läheistä. Voin ainoan purkaa sinne tuntojani ja saan tukea ja vastauksia kysymyksiini.”

”Saunan keskustelualueelta olen saanut todella paljon tukea ja tsemppausta omiin ongelmiin/vaikeuksiin muitten jäsenien toimesta jo kuudentoista vuoden ajan, ja siitä olen todella kiitollinen. Ja toki myös se, jos voi neuvoa ja tsempata jotain toista ongelmissa olevaa henkilöä, ja jos vielä myöhemmin kuulee auttaneensa häntä sillä hetkellä, niin sellainen on paras kiitos, mitä voi kuulla ja saada.”

Osa vastaajista näkee keskustelualueen toimivan arjen keskellä hyvänä muistutuksena omalle raittiuspäätökselleen. Päihdelinkin keskustelualuetta pidetään hyödyllisenä myös siksi, että verkkovertaistuen ei koeta vaarantavan omaa raittiutta samalla tavalla kuin kasvokkainen vuorovaikutus muiden päihdeongelmaisten kanssa ehkä saattaisi tehdä.

”Päihdelinkki on juuri se tärkeä kantava voima arkipäivässä. Silloin, kun luulee jo olevansa vapaa alkoholista, Päihdelinkin keskustelut muistuttavat hyvällä tavalla, että on syytä olla varovainen luulojensa kanssa.”

”Täältä saa vertaistukea muodossa, jos toisessa. Löytää samassa tilanteessa olevia, eikä silti tarvitse vaarantaa raittiutta päihdeongelmaisessa seurassa!”

Osa vastaajista kokee Päihdelinkin olevan tällä hetkellä ainoa paikka, jossa uskaltaa puhua omasta riippuvuudestaan. Mahdollisuus saada vertaistukea nimettömästi koetaan tärkeänä. Keskustelualueen koetaan myös selkiyttävän omia riippuvuuteen liittyviä ajatuksia ja osa onkin vertaistuen myötä alkanut ajatella optimistisemmin oman riippuvuutensa selättämisestä. Vastauksissa mainittiin myös Päihdelinkin verkkovertaistuen toimivan hyvänä lisätukimuotona muiden vertaistukimuotojen, kuten AA-tapaamisten, ohella.

”Päihdelinkki on ainoa foorumi (toistaiseksi), jossa olen rohkaistunut puhumaan "ääneen" alkoholiongelmastani ja jo se yksin on tuonut suurta helpotusta olooni sekä selkiyttänyt valtavasti omia ajatuksia aihealueen suhteen.”

”On tärkeää päästä avautumaan anonyymisti, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta tai kiinnostusta osallistua läsnäoloa vaativiin vertaistukiryhmiin. On myös tärkeää, että on mahdollista peilata omaa tilannetta muihin ja saada rehellisiä kommentteja ulkopuolisilta.”

”Aloin uskomaan siihen, että pystyn vähentämään juomistani ja lopettaminenkin on mahdollista.”