Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Motivointi muutokseen

Motivoiva haastattelu

Millä virittää asiakkaan kiinnostusta muuttaa haitallista toimintatapaa? Motivoiva haastattelu on asiakaskeskeinen ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on voimistaa yksilön sisäistä motivaatiota muutokseen tutkimalla ja selvittämällä ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ambivalenssia eli ristiriitaa. Vuorovaikutusta käytetään muutoksen voimana.

Lue lisää

Peruselementit ovat yhteistyö, herättely ja itseohjautuminen. Lähdetään siitä, että ihmisessä itsessään on muutoksen edellytykset, ne täytyy vain etsiä esiin vetoamalla haastateltavan omiin havaintoihin, tavoitteisiin ja arvoihin. Työntekijä kunnioittaa haastateltavan kykyä ja oikeutta valita itse omat tavoitteensa.

Usein asiakas on alkoholin puheeksiottotilanteessa ambivalentti asian suhteen ja esipohdinta- tai pohdintavaiheessa. Haastattelun aikana vältetään opettamista, kasvattamista, asiantuntijana toimimista ja väittelyä.

On hyvä muistaa että vuorovaikutustilanteen syntymiseen vaikuttaa työntekijän oma käytös: kriittisyys ja käännytysinto herättää asiakkaassa kieltoa ja vastarintaa, kun taas tilanteessa luotu turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri vaikuttaa asiakkaaseen myönteisesti ja avoimuutta lisäävästi.

Pohdittavaksi

”Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ensin ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni auttamaan muita. Auttaakseni jotakuta minun on toki ymmärrettävä asiasta enemmän kuin hän, mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en siihen pysty, ei auta, että osaan ja tiedän enemmän kuin hän. Jos kuitenkin haluan osoittaa oman taitavuuteni, se johtuu turhamaisuudestani ja ylimielisyydestäni ja etsin oikeastaan hänen ihailuaan auttamisen sijaan. Kaikki aito auttaminen alkaa nöyryydellä autettavan edessä. Siksi minun tulee ymmärtää, ettei auttaminen ole hallitsemista vaan palvelemista. Mikäli en tähän pysty, en pysty myöskään auttamaan ketään.”

- Søren Kierkekaard, tanskalainen filosofi

Vinkki

Haastattelun aikana työntekijä osoittaa empatiaa, voimistaa ristiriitaa ja vahvistaa uskoa muutoskykyyn.

Aiheesta on ilmestynyt kirja Anja Koski-Jännes, Liisa Riittinen, Pekka Saarnio  (toim.) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin.

Motivoiva haastattelu
Tietoisku Päihdelinkissä.

Muutoksen vaiheet ja toimintatavat

Keskeisin asia asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa on tunnistaa, missä vaiheessa asiakas on omassa muutosvalmiudessaan. Hoidon tavoitteita arvioidaan käyttäen lähtökohtana asiakkaan omaa halukkuutta tehdä todellisia muutoksia päihteiden käyttöönsä. Muutosvalmius voidaan nähdä jatkumona, joka ulottuu henkilökohtaisesta harkinnasta pohdiskeluun, valmistautumisvaiheeseen ja toimenpiteisiin ryhtymisvaiheeseen, jota seuraa motivaatio hoitotuloksen jatkuvaan ylläpitoon.

Lue lisää

Useimmiten muutos alkoholin käytössä ei tapahdu järjestelmällisesti seuraavien vaiheiden mukaan, vaan asiakas saattaa toistaa samoja vaiheita ennen kuin hän pääsee uuteen tapaan käyttää alkoholia tai lopettaa se kokonaan. Vaihemallin tarkoitus on auttaa työntekijää ottamaan huomioon valmistautumisen ja valmentamisen merkitys sen sijaan, että muutos ja toiminta ymmärrettäisiin samaa tarkoittavaksi.

 Piirakkakuva riippuvuudesta selviämisen vaihemallista: esipodintavaihe, pohdintavaihe, valmistautuminen, toiminta, ylläpito, vakiintuminen ja retkahdus.

Esipohdintavaihe

Asiakas on todennäköisesti esipohdintavaiheessa, kun hän ei tiedosta riskejä juomatavassaan tai kokee ongelman olevan enemmän muilla kuin itsellään. Ongelmakäyttäytymisen edut näyttäytyvät asiakkaalle suurempina kuin haitat. Hän ei tässä tilanteessa ole todennäköisesti valmis vielä muutokseen. Asiakas puolustaa kiihkeäsi toimintatapojaan ja nauttii alkoholin käytöstään. Läheiset ovat mahdollisesti eniten huolissaan ja kehottavat asiakasta muutokseen.
 
Sinun työntekijänä tulisi saada asiakas huomaamaan oma alkoholin käyttönsä, kiinnittämään huomiota seurauksiin ja lisäämään asiakkaan tietoisuutta tilanteestaan. Tässä vaiheessa on haitallista, jos me hoidamme asioita hänen puolestaan. Tärkeintä olisi, että asiakas joutuisi itse vastaamaan juomisensa seurauksista. Tiedetään, että yleensä juomisen haittojen pitää ylittää hyödyt ennen kuin ihminen on valmis muuttamaan omaa juomatapaansa.

Pohdintavaihe

Asiakas tunnistaa jo tarpeen tehdä ongelmalle jotakin, mutta samaan aikaan lyhyen aikavälin hyödyt merkitsevät paljon. Edestakainen sahaaminen, jossa asiakas punnitsee toisaalta juomisen hyviä ja toisaalta huonoja puolia ja on epävarma tilanteestaan, on tyypillistä tässä vaiheessa. Asiakas on kahden vaiheilla, hän haluaa vuoroin pysyä vanhassa tavassa ja vuoroin muuttua. Tämä vaihe voi kestää pitkäänkin.

Työntekijänä sinun tulisi nostaa keskustelussa esiin tulleita ristiriitoja, tutkia vaihtoehtoja sekä tutkia muutoksen etuja ja haittoja yhdessä asiakkaan kanssa. Tue asiakkaan itseluottamusta, vahvista hänen tietoisuuttaan omista voimavaroista ja tuo esiin mahdollisuutta muutokseen.

Valmistautumisvaihe, suunnittelu

Tässä vaiheessa on monenlaisia keinoja. Jotkut vähentävät alkoholin käyttöä, kun taas toiset suunnittelevat lopettamista tai vähentämistä jonkun tietyn ajan kuluttua.
Auta asiakasta suunnitelman laatimisessa ja asettamaan muutossuunnitelman kaiken muun edelle.

Toteutusvaihe, toiminta

Asiakas etsii keinoja muutoksen toteuttamiseksi ja on valmis toimimaan muutoksen suuntaan. Sinun tehtäväsi on auttaa häntä löytämään hyviä ratkaisuja ja keinoja. Voit tarjota hänelle vaihtoehtoja mistä valita. Tässä vaiheessa asiakas harjoittelee selviytymistaitojaan, hyödyntää muutosta tukevia sosiaalisia suhteita ja hyödyntää erilaisia oma-apuoppaita, kirjallisia ja toiminnallisia tehtäviä. Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät uskomukset muuttuvat. Muista myös asiakkaan palkitseminen edistymisestä. Aktiivinen muutoksen toteuttamisvaihe!

Ylläpitovaihe

Asiakas muuttaa ja sovittaa yhteen uusia tapoja, arvoja ja uskomuksia. Hän tunnistaa
omassa käyttäytymisessään juomiseen liittyviä laukaisevia tekijöitä, soveltaa retkahduksen ehkäisytekniikoita ja taistelee retkahtamista vastaan. Tue häntä myönteiseen ajatteluun ja vakiinnuttamaan ja ylläpitämään uutta elämäntapaa. Tehtäväksesi jää olla asiakkaan tukena tarvittaessa esimerkiksi elämän kriiseissä. Asiakas todennäköisesti hyötyy, kun hänelle laaditaan tässä vaiheessa retkahduksen estosuunnitelma.

Retkahdus

Ylläpitovaiheeseen kuuluu useimmiten retkahdus, jossa asiakas palaa lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa entiseen tapaansa käyttää alkoholia. Jos asiakas epäonnistuu pyrkimyksissään, osoita myötätuntoa. Retkahdus tulkitaan oppimiskokemukseksi ja tuetaan uuteen muutosyritykseen. Retkahduksen myötä asiakas tiedostaa ja ymmärtää paremmin omaa alkoholin käyttöään ja siihen liittyviä uskomuksia, ajatuksia, tunteita ja toimintatapoja. Tätä tietoa käytetään uuden päätöksen tekemiseen sekä tavoitteiden luomiseen.

Lue lisää retkahduksesta

Miten edetä motivoinnissa? Avauksen rakenne

Asiakkaat  tulevat keskusteluun erilaisin odotuksin. He saattavat odottaa, että heitä syytetään, kritisoidaan, parannetaan, hoivataan, lohdutetaan tai lääkitään. Sinun on hyvä alussa tuoda esiin, paljonko teillä on aikaa käytössä ja miksi asia otetaan esille.

Lue lisää

Markkinoi aiheen puheeksiottaminen asiakkaalle niin, että hänellä on nyt mahdollisuus syventyä alkoholin käyttöönsä ja sen vaikutuksiin, esimerkiksi terveyteen. Jossakin tilanteessa asiakkaiden kanssa on hyvä ottaa esiin, että se on vapaaehtoista ja asiakas tekee valinnan itse.

Tärkein asia on luoda asiakkaalle turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa hänellä on hyvä työstää asioita. Muistathan, että ensimmäiset minuutit ovat tärkeimmät asiakkaan motivaation herättämisessä.

Vinkki

Pyri luomaan ystävällinen, kiinnostunut ja arvostava suhde asiakkaaseen.

Tee avoimia kysymyksiä

Hyödyllisen yhteistyön ja asiakkaan itsehavainnoimisen käynnistämisessä työntekijän puhetapaan liittyvät keinot ovat keskeisiä.

Lue lisää

Sinun olisi hyvä avata keskustelu avoimella kysymyksellä:

 • Voitko kuvata miten käytät alkoholia?
 • Kertoisitko jotakin alkoholin käytöstäsi?

Anna asiakkaan puhua eniten alkuvaiheessa, kun taas sinun tehtäväsi on kuunnella tarkkaavaisesti ja kannustaa häntä puhumaan. Kun keskustelu on lähtenyt käyntiin, on suora kannustus usein tehokasta. Yleensä voit käyttää muotona on ”mitä muuta?”

 • Mitä muuta olet huomannut?
 • Mitä muita ajatuksia sinulla on ollut tähän liittyen?

Varhaisessa vaiheessa voit pyytää asiakasta kuvaamaan päiviä, jolloin hän käyttää alkoholia. Kuvaus tuo lisävalaistusta käytön hyvistä puolista. Samalla nousevat esiin käytön kielteiset seuraukset.

Suoria kysymyksiä käytettäessä ajaudutaan helposti vastavuoroiseen peliin, jossa työntekijä joutuu aktiivisen kysyjän rooliin ja asiakas passiiviseksi altavastaajaksi.

Ei näin:

T: Juotko viiniä vai väkeviä?
A: Viiniä
T: Juotko kotona vai kapakassa?
A: Kotona

Vaan näin:

T: Kertoisitko jotakin alkoholin käytöstäsi?
A: Yleensä juon mieheni kanssa viikonloppuisin. Juodaan muutama lasi viiniä ruokailun yhteydessä. Ehkä noin kerran kuukaudessa juon enemmän juhlatilaisuuksissa.
T: Onko jotain muuta mitä haluaisit kertoa liittyen alkoholikäyttöösi
A: Tosiasia on se, että olen oikeastaan kaksi viikkoa kuukaudessa täysin käyttämättä alkoholia kuukausittain toistuvien migreenikohtauksien takia. 

Vinkki

Keskustelu on syytä aloittaa avoimilla kysymyksillä, joihin ei voi vastata vain ”kyllä” tai ”ei”. Älä esitä kysymyksiä, joihin tiedät jo vastauksen. On todettu, että ongelman tunnistaminen on huomattavasti todennäköisempää avoimella kuin suljetulla kysymyksellä aloitettaessa.

Työntekijöiden virheet
Lista ansoista, joita kohtaamisessa voi syntyä.

Käytä heijastavaa kuuntelua

Haastavin taito motivoivassa haastattelussa on heijastava kuunteleminen: Miten reagoit siihen, mitä asiakas kertoo. Heijastava kuuntelemisen ydin on, että tuot julki arvauksen siitä, mitä henkilö tarkoittaa ja kerrot tämän arvauksensa toteamuksen muodossa.

Lue lisää

Heijastava ajattelu pitää sisällään oivalluksen siitä, että sinun ajatuksesi työntekijänä siitä, mitä ihmiset tarkoittavat, eivät välttämättä pidä paikkaansa. Esitä lisäkysymyksiä ja toista toisin sanoin, mitä kuulit. Lausumalla olettamuksia siitä, mitä asiakas tarkoittaa tai mitä hänen ajatuksensa merkitsevät hänelle itselleen, ikään kuin tarkistaa, että olet ymmärtänyt oikein.

Olenko ymmärtänyt oikein kun sanoit…

Tunnet olosi epämukavaksi
Tunnet itsesi yksinäiseksi
Olet juonut aika lailla
Ja se huolestuttaa sinua
Eikä se sinusta tunnu hyvältä
Sellaisia, jota on tapahtunut kun olet juonut
Ja mietit liittyykö se juomiseesi
Asiat eivät siis ole niin huonosti. Silti olet huolissasi.”(ristiriidan esille nostaminen)
Huomaan, miten olet hämmentynyt tässä vaiheessa

Heijastava kuuntelu on aktiivista ja valikoivaa. Työntekijä valikoi, mitä hän heijastaa asiakkaan puheesta takaisin. Jos asiakaan kertomus sisältää neljä eri asiaa ja yksi niistä koskee hänen alkoholinkäyttöään, työntekijä valikoi sen sanomalla esimerkiksi: ” Voisitko kertoa vähän enemmän sinun tavastasi käyttää alkoholia”.

Heijastukset ovat toteamuksia, eivät kysymyksiä:

Kuulostaa siltä…
Sinusta tuntuu, että…
Vaikuttaa siltä, että…
Joten sinä…

Heijastaminen pitää sisällään myös tiivistelmien ja lyhyiden yhteenvetojen tekemisen aika ajoin. Kuuntele myös erityisen tarkkaan, mitä myönteistä asiakas tulee sanoneeksi toiminnastaan tai itsestään.

Motivoinnin strategioihin kuuluu kärsivällisyys odottaa itseä motivoivia lauseita, joita potilas käyttää ja lähteä vahvistamaan tätä itseohjaavaa puhetta:

 • Olet huomannut, että tarvitset rohkaisuryyppyä voittaaksesi pelkoja.
  (ongelman tunnistamiseen liittyvä lause)
 • Huokasit syvään, olet huolissasi tilanteestasi?
  (huoleen liittyvä lause)
 • Kun työssä tulee rauhallisempi jakso, vähennät juomistasi.
  (suorat ja epäsuorat viittaukset muutosuskomukseen)
 • Mitä muuta olet huomannut/ kokeillut? Mitä muita syitä sinulla on lopettamiseen?
  (herättelevät kysymykset, herättää asiakkaassa tietynlaisia tunteita)
 • Mitä etuja ja haittoja arvelet lopettamisesta olevan?
  (kokonaiskuvan luominen)
Vinkki

Optimaalinen lähestymistapa on sellainen, jossa tehdään avoin kysymys ja reagoidaan asiakkaan vastaukseen heijastavalla kuuntelemisella.

Tiesulut ja vastarinta
Tiesulkuja ei voida pitää kuuntelemisena.

Vahvista ja tue

Asiakkaasi tukemisesta ja vahvistamisesta vastaanoton aikana on suurta apua. Myönteisellä vahvistamisella tuot esiin, että todella kuulet ja näet asiakkaan tilanteen.

Lue lisää

Asiakkaan tukemista ja vahvistamista voi tehdä kohteliaisuuksilla tai arvostavilla toteamuksilla. Ilmeillä, nyökkäyksillä ja mmm-äännähdykselläkin on merkitystä, ne kertovat siitä, että olet kiinnostunut asiasta.

 • Anna myönteistä palautetta, mutta älä esitä kohteliaisuuksia, ellet voi olla vilpitön.
 • Ymmärrän että se oli iso askel tulla tänne tänään.
 • Sinussa on paljon voimavaroja, kun olet onnistunut elämään tuon ongelman kanssa niin kauan.
 • Tuo on hyvä kommentti.
 • Minusta vaikuttaa siltä, että olet lennokas ja voimakastahtoinen ihminen.
 • Nautit hyvästä seurasta ja pidät ihmisten hauskuuttamisesta, joten on varsin selvää, että sinun on vaikea ajatella luopuvasi juomisesta.
 • Sinulla on nyt kädet täynnä ongelmia, joiden kanssa tulla toimeen. Ymmärrän, että välillä haluat nousuhumalan niin voimakkaasti - haluat hetkeksi eroon kaikesta.

Tee yhteenvetoja kuulemastasi

On hyvä tehdä yhteenvetoja aika ajoin kuulemastasi ja nostaa esiin niitä asioita, jotka ovat tärkeitä asiakkaan kertomuksessa. Se osoittaa, että olet kuunnellut häntä ja valmistelet häntä jatkamaan ja kehittämään näkemystään.

Lue lisää

Vältä omien tulkintojesi lisäämistä yhteenvetoon. Kerro siis asiakkaan tarinaa takaisin omin sanoin:

Aikamme on loppumassa ja haluaisin yrittää tehdä yhteenvetoa siitä, mistä ollaan puhuttu. Tähän asti olet kertonut, että olet huolissasi määrästä, jonka juot. Olet myös huolissasi siitä, että juomiseen menee niin paljon rahaa. Et ole varma, mitä merkitsee se, että voit juoda enemmän kuin useimmat ihmiset ilman, että näytät tulevan humalaan. Olet huolissasi siitä, että juomisesi saattaa vaikuttaa muistitoimintaasi ja että se estää normaalin unensaannin. Olenko ymmärtänyt oikein vai jäikö jotain huomioimatta?

Yhteenveto antaa asiakkaalle mahdollisuuden kuulla omia itseä motivoivia lauseita uudemman kerran! Yhteenveto sitoo yhteen sitä, mitä juuri on sanottu sen kanssa, mitä on aikaisemmin tullut esiin. Yhteenvetojen yhdistäminen eri vastaanottokerroista voi olla erityisen hedelmällistä osoittamaan asiakkaan ristiriitaa.

 • Viime kerralla olit todella huolestunut alkoholikäytöstäsi ja tilanteestasi. Olit kaatunut juovuksissa ja satuttanut itseesi aika pahasti. Tänään voit paremmin ja ajattelet, ettei alkoholinkäytöstä ole sinulle juuri mitään haittaa.  

Yhteenveto on keino antaa henkilön tutkia myönteisiä ja kielteisiä puolia yhtä aikaa. Käyttämällä fraaseja kuten ”toisaalta - toisaalta ”ja ”samanaikaisesti” riittävän usein voidaan vahvistaa havaintoa ristiriidasta. Empaattinen suhtautumisesi asiaan edistää asiakkaan kykyä selvittää ristiriitaisia tuntemuksiaan tilanteestaan:

 • Kuulostaa siltä, että olet kahta mieltä. Toisaalta olet hyvin huolissasi siitä, että juomisesi vaikuttaa perhe-elämääsi ja työhösi. Olet hyvin yllättynyt siitä, että kaksi ystävääsi samalla viikolla kertoivat olevansa huolissaan juomisestasi. Samanaikaisesti et pidä itseäsi alkoholistina, ja olet huomannut, että voit olla viikon juomatta ilman huonoja seurauksia. Tämä varmaan hämmentää sinua.

Muutoskeskustelu

Auta haastateltavaa itse puhumaan muutoksen puolesta. Tunnista asiakkaan muutoksen suuntaiset ilmaukset (muutospuhe) ja vahvista niitä. Suuntaa asiakkaan huomio kohti  muutosta, pyri lisäämään nykyisen ja toivotun tilan välistä epäsuhtaa, tarjoaa tarvittaessa  neuvoja ja anna palautetta.

Lue lisää

Nosta kysymys pohdittavaksi esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Oletko ajatellut muutosta?
Oletko valmis/halukas asettamaan itsellesi uusia tavoitteita vai haluatko vielä miettiä asiaa?

Muutosta valmistavan puheen osat
Halu: Haluaisin lopettaa  juomisen
Kyky: Voin lopettaa juomisen
Syyt : Juominen aiheuttaa minulle haimatulehdusta
Tarve: Minun täytyy lopettaa juominen
 
Vähentäminen ”myydään” hyötyjen kautta. Mitä hyödyt kun vähennät? Auta asiakasta huomaamaan vähentämisen hyödyt. Avusta päätöksessä ja vala rohkeutta ja uskoa onnistumiseen: ”Kun haluat vähentää tai lopettaa…”

Selvennä asiakkaan kanssa, millä tavalla hän aikoo vähentää? Miten paljon? Koska aikoo aloittaa? Onko yrittänyt vähentää ja onko onnistunut siinä?

Tutki asiakkaan kanssa muutoksen etuja ja haittoja, ikävimpiä ja parhaita seurauksia:

 • Mistä olet eniten huolissasi juomisessasi?
 • Mikä voisi olla pahin seuraus, jos jatkat samalla tavalla?

Katsominen taaksepäin – pohdi menneisyyttä:

 • Minkälaista sinulla oli ennen kuin aloit juoda enemmän?
 • Miten alkoholin käyttösi on vaikuttanut opiskeluun? Mitä teit silloin kun et käyttänyt alkoholia yhtä runsaasti?

Katsominen eteenpäin – pohdi tulevaisuuden toiveita:

 • Mikä olisi paras tulos, jos nyt päätät muuttaa käyttäytymistäsi?
 • Miten haluaisit tilanteesi muuttuvan? Minkälainen haluaisit tilanteesi olevan viiden vuoden kuluttua?

Tavoitteiden tutkiminen – tutki muutoksen tärkeyttä (asteikolla 0-10):

 • Mitkä ovat tärkeimmät asiat elämässäsi?
 • Mitkä ovat tärkeimmät arvot ja tavoitteesi?

Tutki asiakkaan luottamusta omiin kykyihin muuttua (asteikolla 0-10). Jos asiakas arvioi kykynsä muuttua 3:ksi, kysy, miksi se ei ole 2 tai 1? Tällöin hän joutuu kertomaan, mitä resursseja hänellä kaikesta huolimatta on.

Keskeisin tavoite on siis tutkia ja kehittää epäsuhtaa tärkeiden tavoitteiden ja nykyisen ongelmakäyttäytymisen välillä.