Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Vård och stöd till blivande mödrar och spädbarnsfamiljer med missbruksproblem

Publicerad 12.12.2005. Uppdaterad 15.10.2009

Enligt de senaste bedömningarna förekommer det alkohol-, läkemedels- eller narkotikaproblem hos ungefär sex procent av barnaföderskorna. Detta innebär att det årligen föds cirka 3 600 spädbarn av mödrar med ett drogberoende. Eftersom problemen vuxit behövs det också fler vårdplatser, där de blivande mödrarnas och spädbarnsfamiljernas speciella behov kan uppmärksammas.

Förbundet för mödra- och skyddshem driver projektet “Pidä kiinni” (1998-2004) för blivande mödrar och spädbarnsfamiljer med missbruksproblem. Det betyder att stöd och vård erbjuds i ett tidigt skede. Gravida kvinnor får information om missbruksfrågor och mödrar och spädbarnsfamiljer med missbruksproblem erbjuds specialiserad vård på tillräckligt lång sikt.

Pidä kiinni-vårdsystemet består av olika mödrahem och öppenvårdsenheter som är specialiserade på behandling av missbruksproblem och som ligger runt om i Finland. De ligger i Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Karleby, Kuopio, Rovaniemi och Åbo. Alla enheter kan ta in klienter från hela landet. På mödrahemmet och öppenvårdsenheten i Karleby betjänas klienter på både finska och svenska.

I mödrahem som är specialiserade på behandling av missbruksproblem kombineras barnskyddet med drogrehabiliteringen. Under graviditeten är det centrala målet att både ge stöd åt den blivande mamman så att hon blir fri från missbruk, och att hjälpa henne att växa in i moderskapet. Dessutom vill man sporra modern att sköta om sig och på det sättet värna om fostrets hälsa.

Efter barnets födelse har vårdkollektivet i uppgift att verka för fortsatt nykterhet och stöda en fungerande kontakt mellan föräldrar och baby. Föräldrarna får hjälp att hantera en eventuell omplacering och ett omhändertagande, ifall det visar sig att vården av barnet på heltid är en övermäktig uppgift för mamman.

I öppenvårdsenheterna erbjuds vård och stöd till blivande mödrar och spädbarnsfamiljer med missbruksproblem. Syftet är också att utveckla verksamhetsformer som gör att man når blivande mödrar med missbruksproblem och kan erbjuda vård och stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

Under graviditeten och de första månaderna med ett spädbarn är varje mamma psykiskt överkänslig. Det har konstaterats att mammans motivation att bryta missbruket för babyns skull är större under graviditeten och strax efter förlossningen jämfört med andra tidpunkter. Denna motivation bör på alla sätt tillvaratas och stödas.

En omständighet som motiverar mödrar att tidigt söka vård är att Penningautomatföreningen från och med år 2002 beviljar full subventionering för personer som kommer till mödrahemmet för missbrukarvård under havandeskapet. I praktiken betyder det att kommunen slipper betala vårddygnsavgift för de två första månaderna. Avsikten är att få in klienten redan under graviditeten och att kommunernas betalningsförbindelser och den byråkrati som behövs för betaförbindelsen inte ska hindra eller fördröja vården.

När mödrar erbjuds vård och hjälp under graviditeten, kan allt fler rehabiliteras från sitt missbruk så att de själva kan ta hand om sitt barn på ett fullgott sätt.

Maarit Andersson
utvecklingschef, Förbundet för mödra- och skyddshem