Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Medberoende

Publicerad 20.12.2005.

Medberoende är ett fenomen som innebär att man är tvångsmässigt beroende av andra människor – ofta makan/maken, en anhörig eller klient. Det är viktigt att skilja medberoendet från ett friskt beroende som innefattar känslor av samhörighet och gemenskap.

De individuella variationerna av medberoende är stora, de varierar från en ytterlighet till en annan. Den som lider av medberoende kan å ena sidan vara mycket osäker, osjälvständig, rädd och “klängig”. En sådan människa vill behaga andra och styrs av andras behov. Hon nedvärderar sig själv och frågar ofta vad andra tycker om henne. Hon anpassar sina åsikter och värderingar efter andra och söker godkännande och trygghet.

Den andra ytterligheten av medberoende är när man är sjukligt stark, alltså kontrollerar sin omgivning, är allvarstyngd, och dominerande och alltid väldigt förståndig. En sådan människa kräver fullkomlighet av sig själv, oroar sig och känner ett tvångsmässigt ansvar för andra, men inte för sitt eget välbefinnande. En sådan person offrar sig för andra.

Bakom medberoendet ligger ofta en svag självuppfattning och ett dåligt självförtroende. Den som är medberoende styrs av rädsla att bli övergiven och vågar inte säga nej. Därför blir han kanske utnyttjad, antingen i relationer eller på arbetet. Han har svårt att ha jämbördiga relationer till andra människor och klarar inte av att bli lämnad ensam. Å andra sidan kan han isolera sig av rädsla för närhet. Mest avgörande är emotionella problem. Personer som lider av medberoende har svårt att identifiera sina egna känslor och behov. Därför blir de ofta stressade, deprimerade eller tappar livslusten.

Personer som utvecklar medberoende kan i barndomen ha upplevt att de blivit övergivna, varit otrygga och saknat stöd och uppmuntran. De kan antingen ha känt alltför höga krav från föräldrarna eller för stor bundenhet till dem, eller ibland haft alltför “långa tömma”. En medberoende person kan vara barn eller make/maka till en alkohol- eller drogmissbrukare. Ofta arbetar personen inom vårdsektorn.

I tillfriskningsprocessen är målet att hitta fram till en frisk vuxenhet och bli en människa med goda relationer till andra, men en person som kan säga nej till andras påtryckningar och har förmågan att ta hänsyn till andra och sköta om dem utan att uppoffra sig själv. Det är viktigt att känna att livet har en mening, att man gör sunda val och har ansvarskänsla. Det gäller också att inse att man kan påverka händelserna med sitt eget beteende.

Det mest centrala för tillfrisknandet är att identiteten blir tydligare: att man får en klarare uppfattning om det egna jaget, sina egenskaper, behov och känslor. Nu möter man det inre barnet (äkthet, känslighet, kreativitet, sårbarhet). I den här processen förstärks förmågan att lyssna till sig själv, vårda och värdesätta sig själv och sin andlighet. Efter hand som personen tillfrisknar blir han bättre på att acceptera livet som det varit. Man lär sig att leva med sina brister.

Hjälp vid medberoende erbjuds förutom av missbrukarvårdens allmänna tjänster och specialtjänster även av Al-Anon och AAL-grupperna. Webbsidor till Al-Anons vuxna och ungdomar finns på adressen: www.al-anon.fi/ och till AAL: www.aal.fi/.

PM Annikka Taitto
barn- och familjekonsult