Du är här

Verksamhetsterapeutiska och kreativa metoder

Publicerad 4.4.2006. Uppdaterad 27.5.2010

Kreativa metoder där man uttrycker sig på olika sätt används vid sidan av andra rehabiliteringsformer både inom missbrukarvården och rehabiliteringen. Kreativa metoder är till exempel att man utrycker sig med bilder (teckning, målning och modellering), fotografi eller video, musik (aktivt lyssnande, sång och spel), litteratur (man läser och skriver historier, sagor, dikter, memoarer och erfarenheter) dans och motion samt i dramatisk form (rollekar, drama och lekfulla uppdrag).

Målet är att hjälpa klienten hitta ord och form för sådana tankar, känslor och fantasier som ännu inte funnit sitt verbala uttryck. Avsikten är att underlätta interaktion och komma åt att närmare granska klientens bruk av alkohol eller droger, hans missbrukshistoria, livssituation och -historia, olika risksituationer, vad han hoppas och vill samt hans uppfattning om sig själv och andra. Speciellt viktigt är det hur klienten beskriver sig själv och definierar sina problem och sitt lidande. Samtidigt uppskattar man klientens resurser, vad som intresserar honom eller henne och förmågan att behärska situationen och klara sig. Den anställda försöker med hjälp av verksamhetsformer som är kreativa och möjliggör egna uttryck åstadkomma dialog.

Även alternativa verksamhetsformer blir möjliga i takt med att interaktionen utvecklas. Småningom kan människan uppfatta tankar, känslor, föreställningar och handlingar som en del av jaget – och eventuellt förändra sitt tänkande och göra handlingarna mer ändamålsenliga. I de här metoderna litar man på människans inlärningsförmåga.

Kreativa metoder som bygger på uttrycksförmåga används av personer som har utbildning för detta. Verklig bildterapi, musikterapi och verksamhetsterapi kan användas av personer som avlagt respektive yrkesexamen.

Sisko Salo-Chydenius
magister i hälsovetenskaper
utbildningskoordinator, A-klinikstiftelsen

 

Källor

Kähkönen, S & Karila, I, & Holmberg, N. (red.) 2001. Kognitiivinen psykoterapia. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim.

Mönkkönen, K. 2002. Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa. Doktorsavhandling, Kuopio universitets publikationer E. Yhtesikuntatieteet 94.

Salo-Chydenius 2003. Yhdessa harkittu toiminta – mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Pro gradu-uppsats om verksamhetsterapi, Jyväskylä universitet, institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, verksamhetsterapi.

 

Var den här artikeln till hjälp?
Totalt antal röster: 2794