Du är här

Alkoholinfokortet

Vad är ett alkoholinfokort?

Alkoholinfokortet är avsett för dig som i arbetet möter personer som använder alkohol.

Alkoholinfokortet kan användas som stöd av hälsovårdspersonalen när de diskuterar alkoholbruk med sina klienter. Med hjälp av kortet går man igenom hurdana hälsoproblem storkonsumenter kan få.

Alkoholinfo (pdf)

S-alkoholinfokortet är avsett som stöd för socialvårdare när de diskuterar alkoholbruk med sina klienter. Med hjälp av kortet går man igenom hurdana sociala nackdelar storkonsumenter kan få. Skador som föräldrarnas storkonsumtion orsakar för barn uppräknas separat.

S-alkoholinfo (pdf)

Båda korten fås också på finska.

Användning av alkoholinfokortet

Alkoholinfokortet kan användas som hjälpmedel när man går igenom klientens Audit-test, som stöd för minnet vid alkoholrådgivning eller som stöd vid diskussion av klientens alkoholproblem (miniintervention). Kortet innehåller bl.a.

  • hur mycket en alkoholportion är
  • dagsportioner, maximala mängder för engångs- och veckokonsumtion  
  • sociala nackdelar och hälsoproblem som alkoholen förorsakar
  • vad det lönar sig att sträva efter
  • fördelarna med att minska alkoholbruket
  • tips om hur man kan minska alkoholbruket
  • hur man uppnår sina mål

Personal som möter riskkonsumenter av alkohol i sitt arbete klagar ofta över att de saknar arbetsredskap vid utförandet av mini-interventioner. Alkoholinfokortet är avsett att underlätta detta. Modellen kommer från Australien.

Med hjälp av alkoholinfokortet kan man gå igenom Audit-testens poäng och relatera dem till eventuella sociala nackdelar och hälsoproblem. Därtill kan man uppmärksamma klienten på hans eller hennes eller en anhörigs alkoholkonsumtion samt ta upp frågan om att eventuellt minska på alkoholkonsumtionen eller helt avstå från alkohol.

Med hjälp av kortet kan man informera klienten om hur han eller hon kan minska på konsumtionen och klargöra oklara saker genom att för klienten visa t.ex. listan med hälsoproblem, gränsen för storkonsumtion och portionsmängder.