Du är här

Dataskyddsbeskrivning och användarvillkor

EU: s allmänna dataskyddsförordning
dataskyddslagstiftningen (5.12.2018 / 1050)
Publicerad 03.05.18. Uppdaterad 26.10.20

Registeransvarig

A-klinikstiftelsen rf (FO-nummer 0200924-4)
Ratamestarinkatu 7 00520 Helsingfors
paihdelinkki@a-klinikka.fi

Kontaktperson i ärenden som berör registret

Dataskyddsansvarig Marja Merikallio
Ratamestarinkatu 7 00520 Helsingfors
saatio.tietosuoja@ a-klinikka.fi

Registrets namn

Droglänken.fi-webbplatsens medlems- och personregister.

Syfte och grund för behandling av personuppgifter

Informationen som tillhandahålls via Droglänken.fi används för att sköta kundrelationer, till statistik, utveckling av tjänsten, marknadsföring och forskning. Materialet som samlas in via Droglänkens tjänster kan användas för forsknings- eller rapporterings- eller utvecklingsändamål. Materialet får endast användas i sådan form där all kundidentifierande information har raderats.

Grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av det personliga samtycket från den registrerade i samband med ifyllandet av formuläret.

Registrets datainnehåll

Vid utförande av tester sparas IP-adressen för personen som fyller i formuläret automatiskt i systemet.

I samband med responsformuläret kommer du att bli ombedd att ange en frivillig e-postadress. IP-adressen för personen som fyller i formuläret sparas automatiskt i systemet.

I rådgivningstjänsten har frågeställaren om hen så önskar möjlighet att uppge en e-postadress för automatisk e-postnotifikation. För att läsa svaret får du en PIN-kod via e-post, och en anmälan, när frågeställarens fråga har blivit besvarad. Godkännandet av användarvillkoren är en förutsättning för att kunna uppge sin e-postadress. Att uppge e-postadress är frivilligt och utgör inte en förutsättning för att använda rådgivningstjänsten. Efter levererat meddelande raderas e-postadressen automatiskt från databasen.

Systemet som används av rådgivningstjänsten krypterar avsändarens information. Frågeställarna bör inte i rådgivningsmeddelanden inkludera personlig information eller information genom vilken de kan identifieras. För att underlätta rådgivningstjänstens personals arbete bes frågeställare om bakgrundsinformation,  vars besvarande är frivilligt.

Meddelanden som mottagits av rådgivningstjänsten läses av A-klinikstiftelsens personal och av rådgivningstjänsten. Förutom kunden och administratörerna har rådgivningstjänstens personal möjlighet att läsa meddelandehistoriken som lagrats i databasen, vilket ger respondenterna bättre möjlighet att besvara kundens nya meddelanden. Utöver de nämnda har A-klinikstiftelsens webbdesigner tillgång till rådgivningstjänstens server. Rådgivningstjänstens information lagras på en säker databasserver som inte är tillgänglig för tredje part.

Lagring av uppgifter

Informationen som tillhandahålls via Droglänken upprätthålls som regel så länge tills den registrerade användaren ber administratören radera uppgifterna. Anonymiserat material kan lagras för forskning och rapportering.

Regelmässiga informationskällor

Registren är sammanställda från informationen från det elektroniska formulär som tillhandahålls av den person som fyller i formuläret. IP-adressen sparas automatiskt i systemet.

Regelmässig överlåtelse av uppgifter utanför EU eller EES

Materialet som samlas in via Droglänkens tjänster kan användas för forsknings- eller rapporterings- eller utvecklingsändamål. Materialet får endast användas i sådan form där all kundidentifierande information har raderats.

Den registeransvarige är skyldig att meddela myndigheterna enligt barnskyddslagen (13 april 2007, 417) och strafflagen (19 december 189/39). Direkta självmordsmeddelanden och tydliga hotbilder mot person rapporteras till polisen.

Information överlåts inte för direktmarknadsföring eller opinionsundersökningar.

Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifters som behandlas av IT-systemen skyddas på ett ändamålsenligt sätt. På webbservrar lagrade registeruppgifter tryggas på lämpligt sätt. Den registeransvarige ser till att de sparade uppgifterna och behörighet att komma åt servrarna och övrig information som är avgörande för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av personal i vars arbetsbeskrivning det ingår.

Rätten till insyn och rätten att kräva korrigering

Alla personer i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter lagrade i registret och att kräva att felaktig information korrigeras eller ofullständig information kompletteras.

Om en person vill kontrollera eller kräver korrigering av hens uppgifter, bör begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov begära att sökanden bekräftar sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU: s databeskyddsbestämmelser. Du kan utöva din rätt att inspektera en gång om året utan kostnad.

Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Person i registret har rätt att begära att de personuppgifter som berör hen raderas ur registret. Begäran om begränsning eller radering av personuppgifter bör skickas skriftligen till den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov begära att sökanden bekräftar sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU: s databeskyddsbestämmelser.

Dessutom har den registrerade rätten att hänskjuta ett ärende som rör utövandet av rättigheter till den behöriga tillsynsmyndigheten (dataskyddsombudsmannen) om de inte anser att Droglänken har följt dataskyddsbestämmelser eller officiella bestämmelser. Kontaktuppgifterna finns också på dataskyddsombudsmannens webbplats

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700

Ändringar i sekretesspolicyn

Om Droglänken ändrar detta uttalande kommer ändringarna att uppdateras på den här webbplatsen.

Andra överväganden

Om information samlas in på ett annat sätt än ovan, kommer användarna av webbplatsen att informeras om dataskydd, publicering av informationen och hur den insamlade informationen kommer att behandlas.

Webropol är Droglänkens internetbaserade undersökningsverktyg. Läs också Webropols sekretesspolicy (på finska).

Information om cookiepolicyerna för A-klinikstiftelsen webbtjänster finns på A-klinikstiftelsens webbplats (på finska).