Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Ajokorttiseuranta ja päihderiippuvuuden arviointi

Päivitetty 13.1.2022

Ajokorttilain mukaan liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää ajokortin hakijalle, joka täyttää ajokorttilaissa säädetyt terveysvaatimukset ja jota ei alkoholin tai muun huumaavan aineen väärinkäytön vuoksi pidetä liikenteelle vaarallisena kuljettajana. Poliisi vastaa ajo-oikeuden haltijan ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonnasta ja päättää valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä.

Vuonna 1996 voimaan tulleessa ajokorttidirektiivissä kiinnitetään erityistä huomiota päihteiden käyttöön ajoterveyttä arvioitaessa. Ohjeita on tarkennettu ja täsmennetty tämän jälkeen laadun ja luotettavuuden lisäämiseksi. Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos henkilöllä on päihderiippuvuus, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia ajoneuvon kuljettajana tai hän on alkoholin/muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi liikenteelle vaarallinen. Ajokorttilaki velvoittaa lääkäriä ilmoittamaan salassapitovelvollisuuden estämättä poliisille, jos henkilö ei täytä ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön takia. Traficomin ajoterveysohjeen mukaan lääkärin on tehtävä ilmoitus poliisille aina kun ajokyvyttömyyden arvioidaan kestävän vähintään kuusi kuukautta. Sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla ei ole vastaavaa ilmoitusvelvollisuutta mutta heillä on ilmoitusoikeus.

Poliisi voi määrätä henkilön hankkimaan lääkärinlausunnon ajoterveydestään ja mahdollisesta päihderiippuvuudesta mm. rattijuopumusten, päihteidenkäytöstä johtuvien putkapidätysten tai muun sellaisen poliisin tietoon tulleen tapahtuman vuoksi, johon päihteet liittyvät oleellisesti. Huumausaineiden osalta poliisi voi pyytää arviota jo yhden ilmi tulleen huumausaineiden käyttökerran perusteella. Henkilön tulee huomioida poliisin kirjallisesta pyynnöstä ilmenevä aikaraja, jonka aikana lääkärintodistus on toimitettava. Mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta määräaikaan mennessä, henkilö voi menettää ajo-oikeutensa.

Traficomin ajoterveysohjeen mukaan poliisin määräämään päihderiippuvuuden arviointiin on lievissä tapauksissa varattava kolme kuukautta. Arviointijakso ei myöskään pääsääntöisesti saisi kestää kolmea kuukautta enempää. Lääkäri voi määrätä selvityksen ajaksi kehotuksen omaisen tilapäisen ajokiellon (alle 6 kk), joka kirjataan sairauskertomukseen, mutta josta ei ilmoiteta poliisille. Vaikeammissa tapauksissa lääkäri voi antaa määräaikaisen kielteisen lausunnon ajokyvystä, minkä jälkeen ajoterveyttä arvioidaan kuuden kuukauden seurannassa. Niin seuranta-aikana kuin sen jälkeen voidaan käyttää terveysperusteista alkolukkoa.

Arviointi suoritetaan Traficomin terveydenhuollon ammattilaisille antamien ohjeiden mukaan. Kaikkiin tilanteisiin ei kuitenkaan pystytä antamaan yksityiskohtaisia menettelyohjeita, vaan usein terveydenhuollon ammattilaiselle jää tapauskohtaista tulkinnan ja harkinnan varaa. Arvion voi tehdä perusterveyshuollossa, päihdeyksiköissä (esim. A-klinikka) tai yksityisellä lääkäriasemalla. Lääkäri voi myös ohjata asiakkaan erikoislääkärin tai päihdelääketieteen erityispätevyyden omaavalle lääkärille. Huumausaineiden tai lääkkeiden käytön ja ammattikuljettajan ajokorttiseuranta suositellaan suoritettavaksi aina päihdehoitoihin erikoistuneessa yksikössä.

Luotettavan arvion tekeminen vaatii useamman käynnin, mikä liittyy myös asiakkaan oikeusturvaan. Päihderiippuvuuden arvioinnissa käytetään ICD-10:n mukaisia diagnostisia kriteereitä. Tavallisesti käyntejä on yhteensä kolme jaksottuen n. 3-4 viikon välein. Seurantaan vaikuttaneet syyt ilmenevät poliisin määräyksestä. Käynneillä selvitetään päihteiden käyttöhistoriaa, nykytilaa, arviointiin johtaneita syitä, psyykkistä vointia ja mm. lääkitystä. Alkoholinkäyttöä pyritään kartoittamaan mm. Audit-, OCDS- ja Drinkl-kyselytesteillä, joissa asiakas vastaa monivalintatehtävän tapaan omaa alkoholinkäyttöään koskeviin kysymyksiin. Alkometri-puhallutuksilla mitataan veren alkoholipitoisuus. Laboratoriokokeilla varmistetaan saatu päihdeanamneesi luotettavuuden lisäämiseksi. Laboratoriokokeisiin kuuluu pienen verenkuvan tutkimus (erityisesti E-MCV=punasolujen ka. koko) lisäksi maksatutkimuksia (S-GT, Asat, Alat) sekä alkoholinkäytön suurkulutuksen merkkiaineet B-PEth ja S-CDT. Virtsan päihdeseulalla kartoitetaan asiakkaan lääke- ja huumausaineiden käyttöä. Nämä tutkimukset yhdessä antavat luotettavan kuvan asiakkaan päihteiden käytöstä.

Seurantakäyntien keskusteluissa annetaan tietoa päihteisiin liittyvistä seikoista ja pyritään myös vaikuttamaan henkilön päihteiden käyttöön sekä liikennekäyttäytymiseen. Päihdehoitoa on ehdotettava aina kun ajoluvan haltijan todetaan olevan päihderiippuvainen. Mini-interventio on tärkeä varhaisen puuttumisen menetelmä silloin, kun riippuvuutta ei vielä ole, mutta riski siihen on nähtävissä. Arviointijakso kuitenkin keskittyy tutkimukseen mahdollisesta päihderiippuvuudesta ja se on muistettava erottaa varsinaisesta päihdehoidosta.

Arviointijakson viimeisellä käynnillä lääkäri kokoaa saamansa tiedon verikoe- ja seulatutkimuksineen. Lausunnon lääkäri voi kirjoittaa toistaiseksi voimassaolevana, kielteisenä tai määräaikaisena. Kielteisessä lausunnossa lääkäri on arvioinut, että terveysvaatimukset eivät täyty arviointijaksolla. Uusi arviointi on mahdollista suorittaa noin 6 kk:n kuluttua, mikäli asiakkaan tilanne on oleellisesti parantunut. Määräaikaisen lausunnon saadessaan asiakkaan tulee toimia lääkärin ohjeiden mukaan, jotta puoltava lausunto voidaan määräajan jälkeen laatia. Lääkäri voi myös ottaa esille ajokorttiluokan alentamisen ammattiajokortti-ryhmästä 2 ryhmään 1.

Juha Mursula
Psykoterapeutti, esh
A-klinikkasäätiö

Päivittänyt 22.11.2021 ja 13.1.2022:
Janne Nahkuri
A-klinikkasäätiö

Julkaistu alunperin 29.9.2015

Lähteet

Ajokorttilaki 386/2011. Lähde saatavilla sähköisesti

 

Ajoterveyden arviointiohjeet terveydenhuollon ammattilaisille. Traficom 01.06.2021. Lähde saatavilla sähköisesti

 

Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2006/126/EY (ajokorttidirektiivi) Liite III: moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset. Lähde saatavilla sähköisesti

 

KHO:2019:165. Korkein hallinto-oikeus 19.12.2019. Lähde saatavilla sähköisesti

 

Tieliikennelaki 729/2018. Lähde saatavilla sähköisesti

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon