Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Ikääntyneet ja alkoholin sosiaaliset haitat

Alkoholinkäytöllä on vaikutuksia paitsi terveyteemme myös sosiaaliseen elämäämme ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Viikoittainen juominen on lisääntynyt tasaisesti 65–74-vuotiailla, ja suhteellisesti eniten alkoholiongelmat ovat lisääntyneet 60–69-vuotiailla naisilla.

Pieni määrä alkoholia voi juhlistaa ja tehdä seurallisemmaksi, mutta liika juominen lamaa ja vähentää kiinnostusta sosiaaliseen elämään. Runsas alkoholinkäyttö voi johtaa eristäytyneisyyteen ja yksinäisyyteen. Ikäihminen voi altistua väkivallalle tai kaltoinkohtelulle ja tuntea olonsa turvattomaksi. Jos sosiaaliset suhteet ovat ennestään vähentyneet eläkkeelle jäämisen, avioeron tai puolison kuoleman takia, paljon juova ikääntynyt on vaarassa syrjäytyä.

  • Runsas alkoholinkäyttö lisää syrjäytymisriskiä.
  • Alkoholinkäyttö voi lisätä yksinäisyyttä.
  • Alkoholi – lääke turvattomuuteen vai turvattomuuden lisääjä?
  • Vastavoima syrjäytymiselle, yksinäisyydelle ja turvattomuudelle on yhteisöllisyys ja osallisuus.


Runsas alkoholinkäyttö lisää syrjäytymisriskiä

Alkoholinkäyttö voi lisätä yksinäisyyttä

Alkoholi – lääke turvattomuuteen vai turvattomuuden lisääjä?

Vastavoima syrjäytymiselle, yksinäisyydelle ja tuvattomuudelle on yhteisöllisyys ja osallisuus
Lähteet

Ahlström, Salme: Alkoholin käyttö eri väestöryhmissä, teoksessa Pääasiana alkoholi (toim.) Teuvo Peltoniemi. Helsinki 2013.

 

Hyyppä, Markku T., Sosiaalinen pääoma ja vanheneminen, teoksessa Gerontologia (toim.) Eino Heikkinen, Jyrki Jyrkämä, Taina Rantanen. Duodecim 2013.

 

Kotovirta, Elina & Österberg, Esa, Alkoholin sosiaaliset haitat ja syrjäytyminen, teoksessa Pääasiana alkoholi (toim.) Teuvo Peltoniemi. Helsinki 2013.

 

Niemelä, Anna-Liisa: Ketkä ovat syrjäytyneitä? teoksessa Lupaava kotihoito (toim.) Yrjö Engeström, Anna-Liisa Niemelä, Jaana Nummijoki & Juha Nyman. Jyväskylä 2009.

 

Verkkosivustot:

 

Yksinäisyydestä, syrjäytyneisyydestä ja turvattomuudesta: http://www.intermin.fi/download/34419_272012.pdf

 

THL:n Hyvinvointi- ja terveyserot –sivusto: https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/iakkaat 23.10.2015

 

Ikäinstituutti/vapaaehtoiseksi seniorina –tietopankki: http://www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi/senioreille/toiminnan+kirjo/ 25.9.2015