Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

Laadittu 3.5.2018, päivitetty 10.4.2024

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)

Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

[email protected]

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

tietosuojavastaava Marja Merikallio

Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

Yhteydenotot sähköpostitse [email protected] tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisterin nimi

Päihdelinkki.fi-verkkosivuston jäsen- ja henkilötietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Päihdelinkin palveluissa annettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, palvelun kehittämiseen, markkinointiin ja tutkimukseen. Päihdelinkin palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.

Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus keskustelufoorumille rekisteröitymisen, neuvontapalvelun käytön, Uusi alku, Uusi Minä ja Finaali -verkkokurssien, ryhmiin ilmoittautumisen tai materiaalitilauksen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysajat

Keskustelualueen (Discourse) jäsenrekisteri sisältää seuraavat rekisteröityneeseen liittyvät tiedot, jotka rekisteröitynyt ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä: nimimerkki ja sähköpostiosoite. Keskustelualueen käyttäjien tietoihin tallentuu viimeisen käynnin IP-osoite ja IP-osoite, joka käyttäjällä on ollut rekisteröityessä. Nämä tiedot näkyvät vain ylläpitäjille. Keskustelualueen sisältö varmuuskopioidaan päivittäin ja varmuuskopioita säilytetään viikon ajan. Loki- tai sisältötiedot eivät ole oletusarvoisesti A-klinikkasäätiön työntekijöiden nähtävillä.  Katso myös Discoursen käyttöehdot.

Testien, tarinoiden ja tietoartikkeliaihe-ehdotuksen yhteydessä järjestelmään tallentuu lomaketta täyttävän IP-osoite automaattisesti.

Palautelomakkeen yhteydessä kysytään vapaaehtoisesti annettavaa nimeä ja sähköpostiosoitetta palautteeseen vastaamista varten. Järjestelmään tallentuu lomaketta täyttävän IP-osoite.

Materiaalitilauksen yhteydessä kysytään nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja organisaatio sekä mahdollisten maksullisten materiaalien tilauksen yhteydessä laskutustiedot. Järjestelmään tallentuu lomaketta täyttävän IP-osoite. Materiaalitilauksen yhteydessä jätetyt henkilötiedot poistetaan tilauksen käsittelyn jälkeen.

Neuvontapalvelun vastaajien työn helpottamiseksi neuvontapalvelun lomakkeessa on mahdollisuus kertoa muutamia taustatietoja (oma tilanne ja huolen määrä, sukupuoli, ikä, maakunta, koulutus ja päätoimi). Taustatietoihin vastaaminen on vapaaehtoista ja kaikkiin kohtiin voi vastata ”en halua kertoa”. Kysyjällä on lisäksi mahdollisuus jättää sähköpostiosoite automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku vastauksen lukemiseen ja ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Lokitiedot poistuvat 1 vuoden jälkeen automaattisesti. Katso myös käyttöehdot.

Päihdelinkin Chat-palvelun alustana toimii Ninchat. Emme kerää palvelussa tunnistetietoja (esim. ip-osoite). Keskustelut poistetaan kahden viikon kuluessa käydystä keskustelusta. Keräämme keskusteluista tilastotietoa raportointi- ja kehittämistarkoituksiin (sukupuoli ja ikäryhmä, jos ne tulevat ilmi ja keskustelun teemaluokitus).

Uusi alku, Uusi minä ja Finaali -verkkokurssien tilauksen yhteydessä kysytään tilaajan sähköpostiosoite, jota tarvitaan verkkokurssin toimittamiseksi sen tilaajalle. Verkkokurssin loputtua kurssin läpikäyneiden tilaajien sähköpostiosoitteet poistetaan järjestelmästä viimeistään 1 vuoden kuluttua kurssin lopusta. Verkkokurssin sähköpostijärjestelmänä käytämme Mailchimpiä. Tutustu muihin järjestelmän mahdollisesti keräämiin tietoihin Mailchimpin tietosuojaselosteesta.

Päihdelinkin palveluissa annettuja tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin pitkään, kunnes rekisteröitynyt poistaa itse tai pyytää ylläpidolta omien tietojensa poistamista. Anonymisoitua aineistoa voidaan säilyttää tutkimus- ja raportointitarkoituksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka Päihdelinkin keskustelufoorumille rekisteröitynyt, neuvontapalvelun käyttäjä, palautteen antaja tai materiaalien tilaaja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti palvelimen lokiin ja keskustelufoorumille käyttäjän tietoihin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Osa Päihdelinkin käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Päihdelinkin palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.

Keskustelualueella nimimerkein kirjoitetut viestit sijaitsevat julkisella keskustelupalstalla ja ovat tutkijoiden ja toimittajien käytettävissä. Suljetuissa ryhmissä kirjoitettuja viestejä ei voida tutkimustarkoituksessa käyttää ilman osallistujilta kerättyä erillistä lupaa. Kaikkia tutkijoita pyydetään anomaan A-klinikkasäätiöltä tutkimuslupa aineistonkeruuseen.

Rekisterin pitäjää sitoo viranomaisille tehtävä ilmoitusvelvollisuus lastensuojelulain (13.4.2007/417) ja rikoslain (19.12.1889/39) mukaisesti. Suorat itsemurhaviestit ja selkeästi henkilöön kohdistuvat väkivaltauhkaukset ilmoitetaan poliisille.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Keskustelufoorumille rekisteröitynyt pystyy lataamaan keskustelufoorumille tallentuneet tietonsa. Rekisteröitynyt näkee antamansa tiedot myös omasta profiilistaan ja voi tarvittaessa päivittää sähköpostiosoitettaan ja salasanansa. Nimimerkkiä pystyy itse muokkaamaan viikon ajan rekisteröitymisen jälkeen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tarkastusoikeuttasi voit käyttää kerran vuodessa maksutta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa.

Lisäksi henkilöllä on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto p. 029 5666 700, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki tai postiosoite PL 800, 00531 Helsinki.

Muuta              

Päihdelinkin internet-pohjaisena kyselytyökaluna toimii Webropol. Tutustu Webropolin tietosuojaselosteeseen.

Päihdelinkin keskustelufoorumin alustana toimii Discourse.
Päihdelinkin chat-palveluntuottajana toimii Ninchat.

Uusi alku -, Uusi minä- ja Finaali-verkkokurssien sähköpostijärjestelmänä toimii Mailchimp. Tutustu palvelun tietosuojaan.

Kävijäseurannassa käytämme Googlen Analytics -palvelua. Tutustu Googlen tietosuojaan.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterin pitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta. Tältä sivulta löydät viimeisimmän version.