Du är här

Enkät om sinnesstämningen - RBDI

Syftet med denna enkät är hjälpa dig att identifiera dina humörsvängningar och att förstå hur de påverkar din funktionsförmåga. Poängen är riktgivande, och ger inte underlag för någon diagnos. Enkätens feedback ger också allmän information om depression och om hur rusmedel påverkar humöret.

    Vi rekommenderar att du inte genomför detta test
  • när du är trött, t.ex. nattetid eller efter flera sömnlösa nätter
  • om du inte känner dig bra, t.ex. för att du har feber
  • om du är berusad eller har baksmälla.

I den händelse att frågorna inger dig ångest, rekommenderar vi att du diskuterar dessa frågor med din läkare.

Följande frågor behandlar olika element i humöret. Besvara varje fråga enligt hur du känner dig i dag. Välj bara ett alternativ per fråga. Kom ihåg att svara på alla frågorna.

1. I vilken sinnesstämning befinner du dig?

2. Hur ser du på din framtid?

3. Hur anser du att ditt liv förlöpt?

4. Hur nöjd eller missnöjd känner du dig?

5. Hurdan anser du att du är?

6. Känner du besvikelse?

7. Har du någonsin haft självmordstankar?

Dina självmordstankar är alarmerande. Om du behöver omedelbar hjälp kan du ringa landsomfattande kristelefonen 010 195202. Kristelefonen upprätthålls av Finlands Föreningen för mental hälsa.

8. Hur förhåller du dig till att träffa främmande mänskor?

9. Hur upplever du att behöva fatta beslut?

10. Vad anser du om dig själv och ditt utseende?

11. Hur sover du?

12. Känner du trötthet och utmattning?

13. Hurdan aptit har du?

Ålder:

Är du:

Testresultaten kan användas som material för forskning om beroenden. Vi publicerar resultaten och respondenternas bakgrundsuppgifter endast i statistisk form.

Information om testet

RBDI-enkäten om sinnesstämningar är en enkät om depressionssymptom och självkännedom, utvecklad för finländska förhållanden på basis av Becks korta depressionsenkät. Enkäten syftar till tidig identifiering av sinnesstämningssymptom, ökad efterfrågan på vård och kartläggning av respondentens sinnesstämning.

Källor:

Alkoholiongelmaisen Käypä hoito (2010) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä.

Depressio. Käypä hoito (2010) Suomalaisen lääkäriseuranta Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä.

Huttunen, Matti. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00390&p_haku=masennus

Jane-Llopis, Eva & Matytsina, Irina (2006) Mental health and alcohol, drugs and tobacco. A review of the comorbidity between mental health disorders and the use of alcohol, tobacco and illicit drugs. Drug and Alcohol Review 11/2006, (25), 515-536.

* tillagd frågor 14 och 15 om bakgrundsinformation