Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Vad ska jag göra om jag har ett missbruksproblem?

I listan nedan anges hurdan missbrukarvård det finns i Finland, hur man kommer in för vård och var du kan hitta vårdställenas kontaktinformation. Alla social- och hälsovårdstjänster i Finland är konfidentiella. Det betyder att arbetarna inte berättar vidare om frågor som gäller dig utan ditt tillstånd.

När du söker dig till vilken som helst enhet på grund av missbruksproblem ska du ta med dig FPA-kortet eller det europeiska sjukvårdskortet.

Hälsostation

Om du har problem med droganvändning, kan du först gå till hälsostationen. Vissa hälsostationer har en skötare som har specialiserat sig på att vårda missbruksproblem. Olika välfärdsområden och hälsostationer har olika tjänster. Även kötiderna till tjänsterna varierar. När du gör en tidsbokning till hälsostationen, ska du berätta om dina problem och hur akut din situation är. Samtidigt lönar det sig att kontrollera om din hälsostation har en skötare för missbruksproblem.

De välfärdsområdenas hälsostationernas tjänster är avgiftsbelagda i de flesta välfärdsområdena, men avgifterna är små.

Företagshälsovård

Enligt lag ska varje arbetsgivare betala för hälsovården av alla sina arbetstagare. Företagshälsovården sker ofta på privata läkarstationer, men vissa arbetsgivare använder offentliga tjänster. Vad som ingår i företagshälsovården beror på arbetsgivaren. Om du vill får missbrukarvård via företagshälsovården, ska du kontrollera hos din arbetsgivare om även missbrukarvård ingår i företagshälsovården. Mer information om företagshälsovården finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats och hos din arbetsgivare.

Socialväsendet

I socialtjänsterna ingår missbrukarvård och stödtjänster, till exempel gällande boende. Socialtjänsterna är olika i olika välfärdsområden. Ta reda på hos socialtjänsten i ditt välfärdsområde vilka tjänster som erbjuds. Socialväsendets kontaktinformation finns på ditt välfärdsområdets webbplats.

Även vuxensocialarbete ingår i socialtjänsterna. Vuxensocialarbetet hjälper till i problem i det vardagliga livet, till exempel vid missbruksproblem. Ofta finns det övriga bekymmer, till exempel ekonomiska svårigheter, i anslutning till missbruksproblem. I vuxensocialarbetet försöker man ta fram lösningar för att förbättra klientens situation. I skötseln av problem kan man samarbeta med bland annat A-kliniken, arbetskraftsbyrån eller FPA. Olika välfärdsområden ordnar olika tjänster inom vuxensocialarbete.

A-kliniken

A-klinikerna erbjuder mångsidiga tjänster inom missbrukarvård för missbrukare och deras familjemedlemmar. Först kartlägger man hurdan vård du behöver. Det finns flera vårdformer på A-klinikerna, och ofta ingår till exempel terapidiskussioner i vården. För vården är det viktigt att du själv vill ändra på din droganvändning. Mer information hittar du till exempel på A-klinikens webbplats.

Om du är permanent bosatt i Finland är tjänsterna vid A-kliniken i ditt välfärdsområde gratis. Du behöver inte be om remiss av läkaren, utan kan gå direkt till A-kliniken. För anstaltsvårdens avgifter behövs en betalningsförbindelse från välfärdsområdets socialväsende eller A-kliniken.

A-klinikerna driver verksamhet på flera orter. Kontaktinformation finns på A-klinikes eller ditt välfärdsområdes webbplats.

Ungdomsstation

Ungdomsstationerna är ställen som är avsedda för ungdomar och deras familjemedlemmar där ungdomarna kan få hjälp med missbruksproblem. Ungdomsstationen är oftast avgiftsfri och du behöver inte en remiss för att besöka den. Vissa ungdomsstationer har även en jourtid då du kan besöka stationen utan tidsbokning. I allmänhet är ungdomsstationerna avsedda för personer under 25 år, men de övre åldersgränserna varierar.

Ungdomsstationernas kontaktinformation finns på ditt välfärdsområdes webbplats.

Anstalts- och rehabiliteringsvård

Anstalts- och rehabiliteringsvården är avsedd för personer för vilka den öppna vården inte räcker till. För dessa vårdformer behöver du en betalningsförbindelse och eventuellt också en remiss av din läkare. Du kan alltså inte söka dig till anstaltsvård självständigt.

Avgiftning är en övervakad, kortvarig anstaltsvård. Syftet med den är att avbryta användingen av droger, undersöka övriga problem i klientens liv och förberedelse att sköta om drogberoendet under en längre tid. Vid avgiftningen får du vila och diskutera med arbetare och andra klienter. Skötarna följer upp hur du mår. Vid behov kan du få medicinering. I avgiftningen planeras även vidare vård för dig.

Om öppenvård inte räcker till efter avgiftningen, kan man överväga anstaltsrehabilitering. Anstaltsrehabiliteringen pågår vanligtvis i 1–4 veckor, ibland även längre. I många rehabiliteringscentraler ges även kortvarig avgiftningsvård. I anstaltsrehabilitering deltar du i individuella diskussioner och i gruppdiskussioner. Dessutom planerar du tillsammans med arbetarna den vidare vården och livet efter anstaltsvården.

Avgifterna för avgiftning och rehabiliteringsvård varierar mycket. Om du har beviljats en betalningsförbindelse, betalar kommunen eller FPA den största delen av avgiftningens eller rehabiliteringens kostnader. Som klient betalar du endast självriskandelen. På Institutet för hälsa och välfärda webbplats finns information på finska om avgifterna i olika vårdanstalter.

Privat missbrukarvård

Förutom de offentliga tjänsterna finns även privat missbrukarvård att få i Finland. Du kan besöka dessa tjänster utan remiss eller betalningsförbindelse. Då betalar du allting själv. Du kan söka efter privata företag för missbrukarvård till exempel på Internet.

Tillnyktringsstation

Tillnyktringsstationen erbjuder skydd och vård för berusade tills personen är nykter. Där planeras även eventuell senare missbrukarvård.

Hälsorådgivning

Hälsorådgivningarna är serviceställen som är avsedda för personer som använder narkotika intravenöst. Det är lätt att besöka ställena utan tidsbokning, och du behöver inte uppge ditt namn för arbetarna. Där kan du byta ut använda injektionsnålar och sprutor till rena. Hälsorådgivningarna ger även information om hälsovård, vårdställen och infektionssjukdomar.

Även hälsorådgivningarnas kontaktinformation finns på A-klinikstiftelsens webbplats.