Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Abstinenssymtom

Publicerad 15.7.2016

De vanligaste upplevda och konstaterade abstinenssymtomen (förutom bakrus) är ångest, sömnsvårigheter, rastlöshet, förvirring, darrningar, svettning, ökad kroppstemperatur, illamående och olika känselstörningar och balansstörningar. Som en vanlig följd av dessa konstateras ofta också ett kraftig förhöjt blodtryck och ökad puls. Kraftiga abstinenssymptom kan dessutom innefatta syn- och hörselhallucinationer, psykotiska symtom, medvetslöshet och krampanfall (”fyllekramper”).

Abstinenssymtom beror på att kroppen anpassat sig till att det finns alkohol i kroppen när man använder alkohol regelbundet, och när alkoholen försvinner ur kroppen går nervsystemet in i ett överkänslighetstillstånd. Gradvis ökande abstinenssymtom uppstår inom cirka 12 timmar efter att alkoholanvändningen upphört, hos en del kan promillevärdet fortfarande vara högt (upp till 1–2 promille). Utan behandling tenderar abstinenssymtomen att intensifieras så att den som lider av abstinenssymtomen börjar må betydligt sämre inom några dagar. Det är därför viktigt att förutse abstinenssymtomen och behandla situationen på rätt sätt.

De hälsomässiga olägenheter och risker som alkoholanvändningen orsakar utvecklas individuellt och gradvis. Sömnlöshet, magbesvär, ångest, olyckor och sociala olägenheter är starka indikationer på att man måste ändra på sina alkoholvanor. Det är också det mest effektiva sättet att förebygga att abstinenssymtom utvecklas.

Petri Kylmänen
Sjukskötare högre YH, Koordinator för missbrukarvården
Specialtjänster inom psykiatri och missbrukarvård, Helsingfors stad

Källor

Alkoholiongelmaisen Käypä hoito -suositus 2015

Sairaanhoitajan käsikirja