Du är här

Missbrukarvårdens tjänster

Publicerad 20.12.2005.

A-kliniken är en öppenvårdsenhet som erbjuder hjälp för missbruksproblem och de sociala och mentala problem som har samband med missbruket. Adressen till närmaste A-klinik hittar du i telefonkatalogen. Ungdomsstationen är en öppenvårdsenhet som i första hand är avsedd för unga med missbruksproblem och andra svårigheter och för ungdomarnas anhöriga. Verksamheten liknar till stor del den på A-klinikerna. Tonvikten ligger på aktiverande arbetsformer och försök att hitta alternativa fritidssysselsättningar.

På akutvårdsstationerna försöker man bryta missbruksspiralen för alkohol och droger och skapa förutsättningar för fysisk och social rehabilitering. Akutvård kan antingen ges polikliniskt eller med en veckas behandling på akutvårdsstation. En sådan akutvårdsstation verkar ofta inom en rehabiliteringsenhet.

Serviceboende är avsett för missbrukare som behöver tillfällig eller permanent hjälp i det dagliga livet. Behandlingshemmets mål är att rehabilitera klienten så att han klarar självständigt boende och om möjligt även arbete. Behandlingshem finns både i anslutning till rehabiliteringsenheterna och separat. Förutom behandlingshemmen erbjuder också servicehemmen långvarigt och till och med stadigvarande boende. På härbärgen eller så kallade. korttidshem får man tillfälligt husrum och hjälp att komma igång med rehabiliteringen. På härbärgena får man övernatta även då man är berusad. På många orter finns det stödbostäder för tillfälligt boende. Dagcentralerna arbetar i anslutning till övrig service eller separat. De erbjuder bland annat gruppverksamhet, mat- och tvättjänster. Andra mottagningar inom öppenvården är tillnyktrings-, rådgivnings- och jourstationer.

Olika rehabiliteringsinrättningar erbjuder långvarig, intensiv eftervård som i allmänhet pågår i 2–4 veckor. Socialsjukhus i Träskända arbetar under ledning av läkare, de andra under ledning av socialarbetare. Viktiga arbetsformer är enskilda samtal och gruppsamtal, hälsofrämjande åtgärder, arbetsterapi och planering av eftervården efter en period av institutionsvård. Även familjemedlemmar tas vid behov med. Den tid alkoholmissbrukaren tillbringar på institution ger ofta familjen ett välbehövligt andrum. Närmare upplysningar får du på A-kliniken, socialbyrån eller hälsocentralen på din ort.

A-gillenas medlemmar består av klienter från A-kliniken och av deras anhöriga samt intresserade frivilliga personer. A-gillets verksamhet omfattar bland annat gruppverksamhet, rekreation, information och upplysning. AA-grupperna ger kamratstöd för personer med alkoholproblem och i de här grupperna uppträder man anonymt. Den viktigaste verksamheten består av gruppmöten där tillfrisknandet stöds med hjälp av ett tolvstegsprogram. För anhöriga till alkoholmissbrukare finns Al-Anon grupperna.

Alla slags hälsoproblem och det samband de har med alkoholbruket är bra att reda ut på hälsocentralen, i företagshälsovården eller hos en privat läkare. Också vid svårt bakrus kan man kontakta dem. Sjukdomar och olyckor sköts på hälsocentralerna som vid behov ger remiss till ytterligare undersökningar eller sjukhusvård. Sjukhusvård är nödvändig till exempel vid alkoholförgiftning, bukspottkörtel- och leverinflammation, levercirrhos och vid grava rubbningar i hjärtrytm eller blodcirkulation. Svårartade akuta förvirringstillstånd som förorsakats av alkohol kräver också vård på sjukhus - oftast på ett psykiatriskt sjukhus.

Mentalvårdsbyrån kan vara rätta stället för vård om en person använder alkohol för att bemästra kriser, ångest och depression eller har självmordstankar.

PM Ari Saarto
utvecklingschef, A-klinikstiftelsen

 

Kontaktinformation

 

Var den här artikeln till hjälp?
Totalt antal röster: 3601