Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Panacod ja muut parasetamolia sisältävät yhdistelmävalmisteet

Julkaistu 24.3.2015

Suomessa yleisesti särkylääkkeenä käytettyä parasetamolia (esim. Panadol, Para-Tabs) on saatettu yhdistää toiseen lääkkeeseen paremman kokonaisvaikutuksen aikaansaamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi erityyppisiin kiputilohin käytetty Panacod (kodeiini + parasetamoli) sekä lihaksia rentouttava Norgesic (orfenadriini + parasetamoli). Edellämainitut yhdistelmävalmisteet ovat reseptilääkkeitä. Ilman reseptiä saatavia yhdistelmävalmisteita ovat mm. eräät C-vitamiinia sisältävät flunssalääkkeet (Paracetamol+C Ratiopharm).

Annostus ja yliannostus

Parasetamolia pidetään turvallisena ja vatsaystävällisenä lääkkeenä, jota voidaan käyttää niin lapsilla, raskaana olevilla kuin iäkkäilläkin. Säännöllisesti käytettynä suositellaan aikuisille enintään 3 grammaa vuorokaudessa, vaikkakin turvallisena rajana pidetään 4 gramman vuorokausiannosta. Yksilöllisistä ominaisuuksista johtuen joillakin turvallinen määrä voi olla huomattavasti korkeampi – tai vastaavasti matalampi. Uusimpien tutkimusten mukaan parasetamoli voi aiheuttaa jatkuvasti käytettynä jo hoitoannoksilla osalle käyttäjistään esimerkiksi munuaisvaurioita.

Kirjallisuudessa esiintyy vaihtelevia arvoja parasetamolin myrkytysrajoista. Vaurioita voi syntyä jo 5-6 gramman kerta-annoksilla. 10-15 gramman kerta-annos aiheuttaa yleensä vaikean maksavaurion ja 15-25 gramman annos saattaa tappaa. Hengenvaarallisen annoksen arvioidaan olevan 0,15-0,30 grammaa/painokilo. Yhdessä tabletissa Panacodia on 0,5 grammaa parasetamolia ja 0,03 grammaa kodeiinia.

Parasetamoli imeytyy nopeasti suun kautta otettuna ja huippupitoisuus veressä saavutetaan 30-60 minuutin kuluessa. Parasetamolin puoliintumisaika on noin 2 tuntia, mutta yliannostustapauksissa huomattavasti pidempi.

Myrkytystapauksissa vahinkoyliannostukset ovat merkittävässä roolissa, sillä esimerkiksi yhdistelmävalmisteiden kuten Panacodin ei välttämättä ymmärretä sisältävän osittain tismalleen samaa lääkeainetta kuin Panadolin tai Para-Tabsin. Yhdistelmävalmisteita päihteinä käyttävät saattavat saada hengenvaarallisen yliannostuksen nimenomaan parasetamolista – eikä niinkään päätä sekoittavasta kodeiinista. Ulkomailla (mm. USA) parasetamolia sisältävät päihteinä käytetyt mutta reseptivapaat yhdistelmävalmisteet ovat aiheuttaneet ongelmia jo kauan. Parasetamolin osuutta onkin pyritty yhdistelmävalmisteissa pienentämään haittojen vähentämiseksi ja lääkäreitä on ohjeistettu suosimaan muita kuin yhdistelmävalmisteita. Ruotsissa taas pohditaan kaikkien parasetamolia sisältävien valmisteiden vetämistä pois ruokakaupoista.

Yliannostuksen hoito

Maksavaurio syntyy kun maksa ei enää kykene neutraloimaan parasetamolista muodostuneita myrkyllisiä ainesosia. Maksavaurio kehittyy salakavalasti muutaman päivän kuluessa. Myrkytyksen oireita ovat mm. pahoinvointi ja vatsakivut. N-asetyylikysteiini on erittäin tehokas vastamyrkky, mutta parhaimman tehon saavuttamiseksi se tulisi antaa 8 tunnin sisällä. Yliannostustapauksissa annetaan esim. 10 gramman annoksia suonensisäisesti. Hoidon viivästyessä vastamyrkky ei enää toimi yhtä tehokkaasti, mutta on hyödyllinen vielä yli vuorokaudenkin kuluttua.

Epäiltäessä yliannostustapausta omatoimisena ensiapuna käy lääkehiilen nauttiminen välittömästi. Tämän jälkeen tulee ehdottomasti ottaa yhteyttä lähimpään sairaalaan jatkohoidon vuoksi. Vaikka asetyylikysteiiniä saa ravinnosta tai esimerkiksi apteekista limaa irrottavana MucoMyst-valmisteena, niistä saatavan asetyylikysteiinin määrä on vain murto-osa yliannostusten hoitoon käytettävästä annoksesta. Esimerkiksi MucoMyst-valmisteessa on 0,2 grammaa asetyylikysteiiniä, josta vain alle kymmenesosa imeytyy elimistöön.

Maksavaurioiden riskiä lisäävät alkoholin käyttö, yleinen aliravitsemus tai muut maksan tiettyjen entsyymien toimintaan vaikuttavat lääkkeet kuten karbamatsepiini (Neurotol, Tegretol) tai fenytoiini (Hydantin). Muutenkin kuormittunut maksa ei kykene selviytymiään parasetamolista yhtä hyvin kuin kuormittumaton maksa. Suuret annokset parasetamolia voivat vaurioittaa myös munuaisia.

Yhdistelmävalmisteet päihdekäytössä ja haittojen vähentäminen

Parasetamolia sisältävien yhdistelmävalmisteiden päihdekäyttäjät saattavat pyrkiä käsittelemään valmistetta niin, että parasetamolin määrä vähenisi. Tällöin parasetamoliin liittyvät haittavaikutusriskit pienenevät, mikä toisaalta mahdollistaa toisen vaikuttavan aineen käyttöannoksen kasvattamisen voimakkaamman päihdyttävän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Internetistä on löydettävissä ohjeita ns. kylmävesierotteluun, jossa hyödynnetään parasetamolin ja kodeiinin (kodeiinifosfaattihemihydraatin) selvästi erilaista liukenemisominaisuutta veteen. On mahdollista, että valtaosa kodeiinista pysyisi liuoksessa erottelun lopuksi ja valtaosa parasetamolista saataisiin poistettua. Erotusmenettelyn avulla ei kuitenkaan mitenkään voida saada kaikkea parasetamolia poistettua. Lopullisen liuoksen kodeiini- tai parasetamolipitoisuuksista ei ole löydettävissä tutkittua ja varmaa tietoa.

Yksinkertaisuudestaan huolimatta parasetamolin erottelussa voi mennä moni asia vikaan: liuos voi olla väärän lämpöinen, liukenemisaika liian lyhyt tai suodatin voi vuotaa. Myös likaiset välineet tuovat oman riskinsä. Kiireessä tai valmiiksi päihtyneenä riskit kasvavat entisestään. Mikäli erottelua aikoo kaikesta huolimatta kokeilla, on erittäin tärkeää tutustua etukäteen sekä ohjeisiin että muiden käyttäjien kommentteihin. Internetissä on löydettävissä sisällöltään hieman erilaisia ohjeita. Lopullista liuosta ei tule missään nimessä käyttää suonensisäisesti, sillä mahdollisesti epätäydellisen suodatuksen johdosta liuoksessa voi olla edelleenkin esimerkiksi apuaineena käytettyä talkkia. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa pysyviä näkövaurioita suonensisäisesti käytettynä. Myös epästeriili vesi aiheuttaa omat infektioriskinsä eikä toki sovi unohtaa kodeiinin itsessään aiheuttamaa yliannostusriskiä (etenkin päihteiden sekakäytössä).

On myös hyvä muistaa, että lopullisessa liuoksessa on joka tapauksessa ainakin hieman parasetamolia mukana. Erotteluliuoksen käyttö on parasetamolimyrkytyksen näkökulmasta katsottuna turvallisempi vaihtoehto kuin erottelemattomien yhdistelmätablettien käyttö, muttei missään nimessä turvallinen. Erotteluliuoksen käyttöön liittyy lisäksi omat edellä mainitut erityiset riskinsä. Yhdistelmävalmisteiden sijaan olisikin suotavampaa käyttää pelkästään yhtä lääkeainetta sisältävää valmistetta. Kirjoitushetkellä Suomessa ei ole myynnissä pelkästään kodeiinia sisältäviä lääkevalmisteita.

Veli-Matti Surakka
proviisori

Lähteet

Casarett & Doull’s: Toxicology. The Basic Science of Poisons. (McGraw-Hill, 2008).

 

Hoppu K: Parasetamolimyrkytyksen hoito. (Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 118(2):187-191,2002).

 

Koivusalo A-M ym.: Parasetamolimyrkytys johtaa usein N-asetyylikysteiinihoidosta huolimatta kuolemaan ilman maksansiirtoa. (Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 118(6):649-650, 2002).

 

Koulu, Tuomisto: Farmakologia ja toksikologia. (Medicina, 2007)

 

Martindale: The Complete Drug Reference. (44. painos, 2002)

 

Miten ja miksi parasetamolia ylikäytetään? Sic! Lääketietoa Fimeasta. (Haettu internetistä 13.3.2015 osoitteesta http://sic.fimea.fi/3_12/miten_ja_miksi_parasetamolia_ylikaytetaan

 

Neuvonen ym.: Kliininen farmakologia ja lääkehoito. (Kandidaattikustannus, 2011)

 

Parasetamoli-kipulääkkeen haittavaikutukset ehkä luultua suurempia. (Haettu internetistä 13.3.2015 osoitteesta http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/parasetamoli_haitat-32815

 

Parikh J ja Wilson K: The Effects of New FDA APAP Regulations on Pharmacy Practice. Pharmacytimes, 2011. (Haettu internetistä 13.3.2015 osoitteesta: www.pharmacytimes.com/publications/issue/2011/September2011/The-Effects-of-New-FDA-APAP-Regulations-on-Pharmacy-Practice

 

Salko-tietokanta sekä SFINX-interaktiotietokanta

 

The American Academy of Pediatrics: FDA recommends limiting acetaminophen prescription dosage. (Haettu internetistä 13.3.2015 osoitteesta: http://aapnews.aappublications.org/content/early/2014/01/15/aapnews.20140115-1

 

+ eräät internetin päihdeaiheiset keskustelupalstat

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon