Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päihteet omaishoitoperheessä

Julkaistu 22.10.2020

Omaishoitotilanteessa jonkun perheenjäsenen tai muun läheisen sairauteen, vammaisuuteen tai korkeaan ikään liittyvä auttaminen ja hoiva on osa arkea. Omaishoito mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat työikäisiä tai lapsia. Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa. Suomessa arvioidaan olevan 350 000 omaishoitotilannetta. Noin 50 000 henkilöllä on sopimus omaishoidon tuesta kunnan kanssa (Sotkanet-tietokanta 2019).

Omaishoitoperheessä päihteitä saattavat käyttää omaishoitaja, hoidettava läheinen tai molemmat. Päihteet ovat voineet kuulua elämään jo ennen omaishoidon alkua tai päihteiden käyttö voi alkaa tai lisääntyä omaishoidon aikana. Toisaalta omaishoito voi myös vähentää päihteiden käyttöä ja olla mahdollisuus raitistua. Päihdeongelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiettuja ja näkymättömissä. Häpeä, syyllisyys tai pelko omaishoidon menettämisestä voi estää avun hakemista.

Omaishoitajan päihteiden käyttö

Omaishoito on usein haastavaa läheisen auttamista, ja omaishoitajan omat tarpeet jäävät helposti taka-alalle. Vaikka päihteiden käytön ja omaishoidon yhteydestä ei ole tarkkaa tietoa, omaishoidossa voi esiintyä kuormitustekijöitä, jotka lisäävät päihteiden käytön riskiä. Sitova hoiva voi kuormittaa omaishoitajaa fyysisesti ja psyykkisesti, kaventaa sosiaalisia suhteita ja muuta elämää sekä heikentää toimeentulon edellytyksiä. Päihteistä saatetaan etsiä apua rentoutumiseen, ja niiden avulla voidaan yrittää päästä hetkeksi irti arjesta. Harmittomalta tuntuvasta päihteiden käytöstä voi tulla salakavalasti haitallinen tapa.

Kaikki päihteiden käyttö omaishoitoperheessä ei ole välttämättä pahasta. Omaishoitotilanteessa päihteiden käyttöä on kuitenkin hyvä tarkastella, sillä kohtuutta runsaampi päihteiden käyttö lisää omaishoidon haasteita ja voi vaarantaa hyvän hoidon ja hoivan toteutumisen. Elämänmuutoksen huomioiminen, kuormituksen ennaltaehkäisy ja terveellisten selviytymiskeinojen etsiminen ovat hyviä ennaltaehkäiseviä toimia.

Hoidettavan läheisen päihteiden käyttö lisää avun tarvetta

Omaishoitotilanteessa hoidettavan läheisen päihdeongelma voi olla omaishoidon tarpeen pääasiallisena syynä tai muiden sairauksien tai vammaisuuden lisänä. Päihderiippuvuuden luonne ja hoitoon sitoutumisen haasteet lisäävät omaishoitajan roolia auttajana.

Hoidettavan läheisen päihteiden käyttö aiheuttaa huolenpidon vaikeutumista ja hoivasuhteen monimutkaistumista. Läheisen runsaan alkoholin käytön on todettu lisäävän omaishoidon kuormittavuutta ja omaishoitajan uupumukseen viittaavia rasituksen, vihan tai masennuksen tunteita sekä tyytymättömyyttä tilanteeseen. Omaishoitaja saattaa joutua kamppailemaan oman jaksamisensa rajoilla ja turvallisuutensa puolesta. Ristiriita päihteiden tuomien haasteiden ja hoivavastuun välillä voi olla hankala. Moni omaishoitaja jää asian kanssa yksin.

Sekä omaishoito että päihdeongelmat ovat molemmat vaikeasti tunnistettavia ilmiöitä. Tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, jotta omaishoitoperheet saavat tarpeisiinsa vastaavaa apua ja tukea. Erityisen tärkeää omaishoitotilanteen tunnistaminen on silloin, jos perheessä on turvallisuutta vaarantavia tekijöitä, kuten päihteiden käyttöä. Päihteiden käytöstä ja hoivavastuista kannattaa kysyä.

Elina Koponen
Koordinaattori, Kuppi nurin -hanke, Omaishoitajaliitto ry

Christa Ahonen
Suunnittelija, Kuppi nurin -hanke, Omaishoitajaliitto ry

Lähteet

Päihteiden käyttö ja päihdeongelmat omaishoitoperheissä. Tuloksia Kuppi nurin -hankkeen tekemästä kartoituksesta. Omaishoitajaliitto, 2018. Lähde saatavilla sähköisesti.

 

Villkko A, Finne-Soveri H, Sohlman B, Noro A, Jokinen S. Kotona asuvan ikäihmisen kohtuutta runsaampi alkoholinkäyttö ja omaisen hoivavastuu. Teoksessa Warpenius K, Holmila M, Tigerstedt C (toim.) Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. THL, 2013.

 

www.omaishoitajat.fi

Lue lisää

Omaishoitajaliiton Kuppi nurin -hankkeessa on tehty oppaita, videoita ja muuta materiaalia omaishoitajille, joiden elämää päihteet koskettavat, ja omaishoitajia kohtaaville ammattilaisille.