Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö

Päivitetty 1.12.2016

Alkoholin tavanomainen käyttö ei yleensä merkittävästi vaikuta yleisimpien lääkevalmisteiden tehoon. Lääkkeiden ja alkoholin käyttämistä yhtä aikaa kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää. Pääsääntöisesti mahdolliset yhteisvaikutukset ovat lieviä. Joissain tapauksissa yhteisvaikutukset voivat kuitenkin olla erittäin epämiellyttäviä, haitallisia tai jopa kuolettavia. Mahdollisia haittoja saattaa syntyä etenkin silloin, kun taustalla oleva sairaus on huonossa hoitotasapainossa. Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä päihtymistarkoituksessa kutsutaan sekakäytöksi, ja se voi olla joko tahallista tai tahatonta.

Vaikka suoranaista yhteisvaikutusta ei olisikaan, alkoholin käyttö voi lisätä haittavaikutusten riskiä sekä hidastaa yleistä terveydentilan paranemista. Myös lääkeaineiden imeytyminen voi heikentyä. Alkoholin jatkuva tai suuriannoksinen käyttö ei sovellu mihinkään lääkitykseen. Tällöin lääkitys voi jäädä teholtaan hyödyttömäksi, myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita voi muodostua elimistöä vaurioittavia määriä, maksa ylikuormittua tai lääkeaineiden teho yllättäen kasvaa. Myös alkoholin vaikutus voi voimistua liikaa.

Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset ilmaantuvat todennäköisesti herkemmin naisille sekä iäkkäille. Jotkin lääkevalmisteet voivat itsessään sisältää alkoholia, mikä tulee ottaa erityisesti huomioon, mikäli käyttää taulukossa 1 mainittuja lääkevalmisteita. On huomioitava, että lääkkeitä saattaa olla elimistössä edelleenkin, vaikka vaikutuksia ei enää voisi havaita. Alkoholin kerta-annos voi lisätä lääkeyhdisteen tehoa, kun taas alkoholin jatkuva käyttö voi vähentää sitä (ja päinvastoin). Mahdollisten yhteisvaikutusten sekä niiden vakavuuden arviointi voi siis olla hankalaa.

Taulukko 1. Lääkkeitä, joita ei saa käyttää alkoholin kanssa

Vaikuttava aineKauppanimi (esim.)Käyttö (mm.)Haittavaikutukset
disulfiraami*Antabusalkoholiriippuvuusantabusreaktio: kasvojen punoitus, päänsärky, kuumotus, verenpaineen lasku, oksentelu
metronidatsoli**Flagyl, Trikozol Metronidazol Helipakbakteeri-infektiot, loisten häätöantabusreaktio: kasvojen punoitus, päänsärky, kuumotus, verenpaineen lasku, oksentelu
tinidatsoli***Fasigynbakteeri-infektiot, loisten häätöantabusreaktio: kasvojen punoitus, päänsärky, kuumotus, verenpaineen lasku, oksentelu

* Disulfiraamin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää jopa 2 viikon ajan.
** Metronidatsolin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää vähintään 48 tunnin ajan.
*** Tinidatsolin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää vähintään 72 tunnin ajan.

Kaikki keskushermostoa lamaavat lääkkeet, erityisesti unilääkkeet, voivat aiheuttaa jopa kuolettavia vaaratilanteita alkoholin kanssa. Myöskään lihasrelaksanttien tai rauhoittavien lääkkeiden kanssa ei alkoholia tulisi käyttää. Antibioottien kanssa alkoholia voi pääsääntöisesti käyttää kohtuudella, mutta poikkeuksia on olemassa, kuten metronidatsoli (mm. Trikozol, Flagyl) ja tinidatsoli (Fasigyn) (taulukko 1). Tulehduskipulääkkeiden kanssa alkoholia voi käyttää. Tosin tulehduskipulääkkeet voivat toistuvasti käytettynä aiheuttaa vatsaan kohdistuvia haittavaikutuksia, joita alkoholi saattaa pahentaa. Kipulääkkeenä yleisesti käytettyä parasetamolia (mm. Panadol) ei tule käyttää alkoholin kanssa, sillä kohtalokkaan maksavaurion riski kasvaa merkittävästi. Kivunhoidossa käytettyjen voimakkaiden opioidien kanssa alkoholia ei tule käyttää. Joidenkin mieliala- ja psyykenlääkkeiden kanssa alkoholilla on yhteisvaikutuksia, mutta yleisesti ottaen alkoholin kohtuullinen käyttö on sallittua. Toisaalta, alkoholi voi omalta osaltaan vaikuttaa epäsuotuisasti mielialaan ja täten heikentää mielialalääkityksen tehoa. Mikäli lääke aiheuttaa haittavaikutuksena väsymystä tai tokkuraisuutta – vaikkei olisikaan ns. keskushermostoa lamaava lääke – ei alkoholia kannata käyttää samanaikaisesti. Tällaisia yhdisteitä voivat olla jotkut allergian hoidossa käytetyt antihistamiinit.

Taulukko 2. Lääkkeitä, joita ei pidä käyttää alkoholin kanssa (aiheuttavat erityisen riskin)

LääkeaineryhmäVaikuttava aine (esim.)Kauppanimi (esim.)Haittavaikutukset / yhteiskäytössä huomioitavaa
Unilääkkeetmidatsolaami, tsolpideemi, tsopikloni, tematsepaamiDormicum, Stilnoct, Imovane, Tenoxkeskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit, alkoholi voi häiritä unenlaatua
Rauhoittavat lääkkeetoksatsepaami, diatsepaami, loratsepaami, hydroksitsiiniOpamox, Diapam, Temesta, Ataraxkeskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit
Opioiditkodeiini, tramadoli, buprenorfiini, fentanyyli, oksikodoniPanacod, Codesan Comp, Tramal, Norspan, Durogesic, Oxynormkeskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit
Epilepsialääkkeet, hermokipulääkkeetnatriumvalproaatti, klobatsaami, pregabaliiniAbsenor, Deprakine, Frisium, Lyricakeskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit
Lihasrelaksantittitsanidiini, orfenadriiniSirdalud, Norflexkeskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit
KipulääkeparasetamoliPara-Tabs, Panadolmaksavauriot

Taulukko 3. Lääkkeitä, joilla voi olla yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa

LääkeaineryhmäVaikuttava aine (esim.)Kauppanimi (esim.)Haittavaikutukset / yhteiskäytössä huomioitavaa
Tulehduskipulääkkeetibuprofeeni, ketoprofeeni, aspiriini (asetyylisalisyylihappo)Burana, Ibumax, Ketorin, Aspirinruoansulatuskanavan vauriot
Mieliala- ja psyykenlääkkeetamitriptyliini, klomipramiini, nortriptyliini, ketiapiiniTriptyl Anafranil, Noritren, Ketipinoralkoholi voi pahentaa masennus- ja mielialaoireita, alkoholin vaikutus voi tehostua, väsyneisyys, pitoisuusmuutokset, maksavaurio, koordinaatiohäiriöt
NärästyslääkkeetranitidiiniZantac, Ranixalalkoholin vaikutus tehostuu, alkoholi ärsyttää ruoansulatuskanavaa
VerenohennuslääkevarfariiniMarevanvarfariinin teho muuttuu (verenvuotoja, veritulppia)
Verenpainelääkkeetmuutokset verenpaineessa, katso myös Alkoholi ja verenpaine
Antibiootitpääsääntöisesti ei yhteisvaikutuksia (katso taulukko 1)

Tiettyjen lääkkeiden kanssa ei siis saa missään nimessä käyttää yhtään alkoholia. Tällaisia lääkkeitä on kuitenkin vain muutamia (taulukko 1). Sen sijaan on hyvin monia eri lääkkeitä, joiden kanssa alkoholin käyttö ei ole suotavaa mahdollisten haittavaikutusten vuoksi (taulukko 2). Nämä haittavaikutukset voivat olla joissain tapauksissa jopa kuolettavia – etenkin keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden sekä parasetamolin kanssa tulee olla erityisen varovainen. Riski on sitä suurempi, mitä useampia lääkkeitä on käytössä. Tiettyyn lääkeaineryhmään kuuluvien lääkkeiden välillä voi olla merkittäviä eroavaisuuksia niiden sopivuudessa alkoholin kanssa käytettäväksi.

Tämä artikkeli on vain suuntaa-antava, sillä yksityiskohtaista luetteloa alkoholin ja eri lääkkeiden yhteisvaikutuksista on mahdotonta tehdä. Käyttämiesi lääkkeiden ja alkoholin mahdolliset yhteisvaikutukset voit varmistaa esimerkiksi lääkäriltäsi, apteekista, lääkkeiden pakkausselostuksista tai verkkopalvelusta laakeinfo.fi. Edellämainituista lähteistä voit myös kysyä, kuinka suuren riskin yhteiskäyttö aiheuttaa juuri sinulle.

Veli-Matti Surakka
proviisori

päivittänyt:
Niina Karttunen
proviisori

Alkuperäinen julkaisu 15.4.2011 

Lähteet

Alcohol-Medication Interactions. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 27, 1995.

 

Moore AA, Whiteman EJ, Ward KT: Risks of combined alcohol/medication use in older adults. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 5(1): 64–74, 2007.Raunio H: Tietoa potilaalle: Lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset. Lääkärikirja Duodecim, 2010.

Huom! Yleisempien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytöstä on tilattavissa myös painettu esite. Esitteen voi tilata Materiaalit-osiosta.

Kysy neuvonnasta

Päihdealaan perehtyneet proviisorit auttavat verkkoneuvonnassa maksutta. Kysyä voi nimettömästi, vastauksen saa muutaman päivän kuluessa.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon