Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Naltreksoni

Päivitetty 10.3.2019

Naltreksonia on käytetty alkoholiriippuvuuden hoidossa 90-luvun lopusta alkaen. Naltreksoni on reseptilääke (esimerkiksi Naltrexon Vitaflo® 50 mg), joka vaikuttaa elimistön opioidijärjestelmän välityksellä. Opioidijärjestelmä on kytköksissä elimistön dopamiinijärjestelmään, joka liittyy mielihyvän kokemiseen. Käytännössä naltreksoni vähentää alkoholin nauttimisen tuottamaa mielihyvää estämällä opioidijärjestelmän toimintaa. 

Naltreksoni lisää raittiiden päivien määrää ja vähentää retkahduksia sekä pienentää riskiä hallitsemattomaan juomiseen pienenkin nautitun alkoholimäärän jälkeen. Myös käytetyt alkoholimäärät pienenevät. Juominen on kuitenkin mahdollista eikä yhteiskäyttö alkoholin kanssa aiheuta vaaraa. Naltreksonihoito auttaa etenkin sellaisissa hoitomalleissa, joissa ei edellytetä täydellistä raittiutta. Hoidon onnistumisen kannalta keskeistä on myös lääkehoidon rinnalla annettava tukihoito. 

Naltreksonia voidaan käyttää alkoholiriippuvuuden hoitamisen hoidon lisäksi myös muihin käyttötarkoituksiin kuten painonhallintaan tai opioidiriippuvuuden hoitoon. Naltreksonia ei tule sekoittaa naloksoniin, jota käytetään muun muassa estämään opioidien suonensisäistä käyttöä tai opioidiyliannostuksen kumoamiseen. 

Naltreksonin annostus

Suun kautta otettuna naltreksoni imeytyy nopeasti ja huippupitoisuus veressä saavutetaan noin tunnissa. Suositusannos aikuisille on 50 milligrammaa naltreksonihydrokloridia kerran vuorokaudessa, mielellään aamulla. Joidenkin potilaiden kohdalla saatetaan hyötyä suuremmista annoksista kuten 100-150 milligrammasta vuorokaudessa. Aloitusjakson tulisi kestää kolmen kuukauden ajan eikä hoidon kokonaiskestoa ole rajoitettu. Hoidon voi aloittaa, vaikka on alkoholin vaikutuksen alaisena. Naltreksonia voidaan käyttää myös tarvittaessa (juhlat, lomat, voimakas alkoholin himo). Yhdisteestä on olemassa myös pitkävaikutteinen injektiovalmiste.

Naltreksonihoidon tulee aloittaa alkoholismin hoitoon perehtynyt henkilö ja hoitoa tulee valvoa. Lääkehoidon aikana tukihoidon avulla pyritään oppimaan pois alkoholin käytöstä. Tästä johtuen etenkin aloitusjakson tulisi olla riittävän pitkä. Mahdollisten haittavaikutusten vähentämiseksi aloitusannos voi olla hyvin pieni, minkä jälkeen annosta nostetaan asteittain. Pitkäänkin kestäneen naltreksonihoidon voi keskeyttää äkillisesti, sillä yhdiste ei aiheuta psyykkistä eikä fyysistä riippuvuutta. Jotkin potilaat saattavat tosin hyötyä annoksen pienentämisestä asteittain.

Alle 18-vuotiaille, iäkkäille, raskaana oleville tai imettäville naltreksonia ei suositella.

Naltreksonin haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset

Naltreksonihoidon aikana hyvin yleisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa pahoinvointi, levottomuus ja voimattomuus. Yleisiä haittoja ovat myös vatsan toiminnan häiriöt, alakuloisuus, huimaus ja erektiohäiriöt. On hyvä muistaa, että kaikki haittavaikutukset eivät välttämättä johdu naltreksonista, vaan liittyvät ennemminkin – mahdollisesti jo pitkään jatkuneen – alkoholin käytön vähentymiseen tai loppumiseen (krapula, yleisesti heikko terveydentila). Naltreksoni saattaa vaikuttaa heikentävästi ajokykyyn. Naltreksonihoitoon liittyy maksan toiminnan tarkistaminen ennen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana. Maksatulehdus tai maksan vajaatoiminta on vasta-aiheista hoidolle.

Naltreksonia ei saa missään nimessä käyttää yhtä aikaa esimerkiksi kivun hoitoon tarkoitettujen opioidilääkkeiden kuten fentanyylin tai opioidikorvaushoitolääkkeiden kuten buprenorfiinin ja metadonin kanssa. Naltreksoni estää kyseisten lääkkeiden vaikutuksen ja voi laukaista jopa vuorokausia kestävät vieroitusoireet. Vieroitusoireita ei saa yrittää kumota ottamalla suurempia annoksia opioidilääkkeitä, sillä naltreksonin vaikutuksen loputtua nämä opioidit saattavat aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman. Opioidijärjestelmän välityksellä toimivia yhdisteitä kuten loperamidia ja kodeiinia käytetään myös ripuli- ja yskänlääkkeinä. Näiden valmisteiden teho heikentyy yhteiskäytössä naltreksonin kanssa.

Alkoholin käytön täysin estävän disulfiraamin kanssa naltreksonia voidaan käyttää, mutta johtuen molempien lääkeaineiden aiheuttamasta maksakuormituksesta yhteiskäytön tulisi olla ajallisesti lyhyt. Naltreksonin aiheuttamista yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa hyvin niukasti tietoa, joten varovaisuutta on noudatettava etenkin hoidon alussa.

Naltreksonin yliannostus

Naltreksoni on kohtuullisen turvallinen yhdiste. Suuretkaan annokset (800 milligrammaa päivässä viikon ajan) eivät ole tutkimuksien mukaan aiheuttaneet vakavia oireita. Yliannostusta epäiltäessä kannattaa silti ottaa yhteys hätänumeroon 112. Yliannostuksen hoito on oireenmukaista.

Veli-Matti Surakka
proviisori

Alkuperäinen julkaisu 8.12.2011

Lähteet

Alho H, Sinclair JD: Alkoholismin hoito: naltreksonin onnistunut käyttö. Kansanterveys-lehti 3/2002.

 

Guerzonia S. ym.: Drug-drug interactions in the treatment for alcohol use disorders: A comprehensive review. Pharmacological Research Volume 133, July 2018, Pages 65-76. Haettu 10.3.2019 internetistä: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2018.04.024

 

Huttunen MO: Alkoholinkäyttöä estävät lääkkeet, 2017. Haettu internetistä 7.3.2019 osoitteesta: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=lam00079

 

Hyryläinen M: Viinatutkija luottaa suomalaisiin. Kansanterveys-lehti 9/2003. Haettu internetistä 7.3.2019 osoitteesta: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102832/2003_9.pdf?sequence=1

 

Krystal JH, Cramer JA, Krol WF, Gail D, Kirk F, Rosenheck RA: Naltrexone in the Treatment of Alcohol Dependence. The New England Journal of Medicine 345(24): 1734–1739, 2001.

 

Käypä hoito –suositus: Alkoholiongelmaisen hoito. Julkaistu: 21.08.2018.

 

O’Malley S: Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 28: Naltrexone And Alcoholism Treatment. Haettu internetistä 7.3.2019 osoitteesta: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK14546/

 

Simojoki K: Alkoholiriippuvuuden lääkehoito. Lääkärin käsikirja. 1.10.2016.

 

Tacke U, Holopainen A, Kuoppasalmi K: Päihderiippuvuus. Kirjassa: Kliininen farmakologia ja lääkehoito, 2011.

 

Terveysportti.fi: Lääkeinteraktiot ja -haitat –tietokanta (haettu internetistä 6.3.2019).

 

Toneatto  T, Brands B, Selby P, Sinclair D: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Naltrexone in the Treatment of Concurrent Alcohol Dependence and Pathological Gambling, 2004.

 

Valmisteyhteenvedot: Naltrexon Vitaflo®, Imodium® sekä Recipect®

Testaa tilanteesi

Huolestuttaako sinua oma tai läheisesi alkoholin käyttö? Tee käyttöä kartoittava AUDIT-testi!

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon