Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Toipumisorientaatio riippuvuus- ja mielenterveystyössä

Julkaistu 19.12.2019

Recovery- eli toipumisorientaatio ei ole uusi asia. Toipumisorientaatioon läheisesti liittyviä teemoja, kuten oma-apua ja voimaantumista, tuotiin esille jo 1960- ja 1970-lukujen Civil Rights -liikkeessä USA:ssa sekä vertaistukeen perustuvissa ryhmissä kuten AA:ssa jo 1930-luvulla. Laajemmin toipumisorientaatiosta alettiin puhua 1990-luvun taitteessa. Muun muassa USA:ssa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja Australiassa on yksilöllisen toipumisprosessin tukeminen otettu mielenterveyspalveluiden kehittämisen lähtökohdaksi. Toipumisorientaatioon perustuva kansallinen päihdetyön strategia on laadittu esimerkiksi Skotlannissa. Suomessa kiinnostus toipumisorientaatiota kohtaan on myös virinnyt. Erityisesti potilasjärjestöt ja -yhdistykset ovat olleet aktiivisia. Toipumisorientaation juurruttamista ja toteuttamista hankaloittaa se, ettei suomenkielisiä julkaisuja ja materiaaleja ole vielä juurikaan saatavilla.

Toipuminen on yksilöllinen prosessi, jonka aikana ihminen pyrkii kohti parempaa terveyttä ja hyvinvointia, itsenäisempää elämää ja vahvuuksiensa ja voimavarojensa hyödyntämistä. Toivo siitä, että vaikeista tilanteista ja haasteista voi selvitä, on toipumisen perusta. Sekä riippuvuusongelmista että mielenterveyden häiriöistä on monta tietä toipua ja toipumismatkaan voivat kuulua myös takapakit. Toipumista voidaan kuvata monin eri tavoin, mutta usein siinä tunnistetaan ainakin seuraavat osa-alueet: 

– terveys – sairauden tai sen oireiden häviäminen tai niiden kanssa arjessa pärjääminen, terveyttä ja hyvinvointia tukevien valintojen tekeminen

– koti – vakaa ja turvallinen asuinpaikka

– tarkoitus – merkityksellinen tekeminen, mahdollisuus ja resurssit osallistua yhteiskunnan toimintaan

– yhteisö – ihmissuhteet ja sosiaaliset verkostot, joista saa tukea, ystävyyssuhteita, rakkautta ja toivoa. 

Toipumisorientoituneissa riippuvuus- ja mielenterveyspalveluissa ihminen nähdään kokonaisuutena ja hänen senhetkiseen ongelmaansa ja tarpeeseensa pyritään vastaamaan. Palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja osallisuus, tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa sekä toivon ja toiveiden keskeisyys. Toipumisorientoituneen palvelujärjestelmän ja siinä työskentelevien ammattilaisten roolina on mahdollistaa ja tukea palveluidenkäyttäjien omaa, yksilöllistä toipumisprosessia. Tämä edellyttää ammattilaisilta uudenlaisia taitoja ja osaamista. Palvelujärjestelmän tehtävänä ei ole parantaa ihmistä, vaan auttaa häntä kehittämään omia selviytymiskeinoja, jotta hän voisi elää mahdollisimman täysipainoista elämään. Toipumisen tukemiseen sitoutuneelta järjestelmältä edellytetään joustavaa sopeutumista palveluiden käyttäjien tarpeisiin, voimavarakeskeisyyttä ja monipuolisia toimintoja mukaan lukien vertaistukeen perustuvat toimintamallit. Muutos vaatii koko organisaation, johdon ja työntekijöiden, arvojen ja asenteiden muuttumista. 

Käytännössä toipumisorientaatio näkyy riippuvuus- ja mielenterveystyössä esim. jaettuna päätöksentekona ja asiantuntijuutena. Palveluita käyttävät ihmiset otetaan mukaan palveluiden kehittämiseen, arviointiin ja niiden järjestämiseen. Tämä voi tapahtua esim. siten, että johtoryhmiin ja kehittämistyöryhmiin otetaan mukaan palvelunkäyttäjiä tai uudistetaan yhteisökokouksien käytäntöjä. Toinen käytännön toimi on asiakas-, hoito- tai palvelusuunnitelman uudistaminen siten, että se aidosti on palvelunkäyttäjän suunnitelma, joka nostaa esiin hänen omat tavoitteensa ja toiveensa. Suunnitelmassa korostuu palvelunkäyttäjän oma vastuu sekä hänen vahvuutensa ja voimavaransa. Kolmas konkreettinen käytännön esimerkki on vertaistuen ja kokemustiedon hyödyntäminen. Vertaistuki ja kokemuksellinen tieto tuovat toivoa toipumisesta. Vertaistuki voi toteutua esim. ryhmissä tai tukihenkilötoiminnan kautta. Kokemustietoa voidaan hyödyntää vaikkapa palkkaamalla kokemusasiantuntijoita työskentelemään erilaisissa tehtävissä riippuvuus- ja mielenterveystyössä. 

Minna Laitila
Kehittämisylihoitaja, TtT, YTM
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lue lisää:

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke: www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Recovery-toimintaorientaatio-mielenterveysp…

Toipumisorientaatio ry: www.toipumisorientaatio.fi

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon