Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päihteet ja toimeentulo seksi- ja erotiikka-alalla

Julkaistu 17.5.2021

Seksi- ja erotiikka-alan työllä tarkoitetaan erilaisten seksipalvelujen tarjoamista korvausta vastaan. Termi viittaa kahden aikuisen välillä tehtyyn yhteisymmärrykseen perustuvaan tapahtumaan tai sopimukseen. Korvaus voi olla rahaa tai jokin muu hyödyke. Seksityöntekijöillä ja eroottisen alan ammattilaisilla tarkoitetaan tässä artikkelissa 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka hankkivat toimeentulonsa tai osan siitä seksipalveluja myymällä tai toimimalla muissa eroottisen alan ammateissa (strip tease -tanssijat, seksilehdissä ja –elokuvissa esiintyvät, puhelinseksi- ja webcam –palveluissa työskentelevät jne.).

Toiminnasta seksi- ja erotiikka-alalla puhutaan useilla eri käsitteillä ja kaupallisen seksin alaan liittyvistä termeistä ja puhetavasta on käyty myös paljon yhteiskunnallista keskustelua. Joillekin sana seksityö tarkoittaa kaikkia seksi- ja erotiikka-alojen töitä. Jotkut taas haluavat välttää seksityösanaa, koska se viittaa heidän mielestään liikaa prostituutioon. Joillekin on luontaisempaa puhua esim. aikuisviihdealasta. Osa seksipalveluja myyvistä ihmisistä ei halua puhua lainkaan työstä, sillä he eivät koe sitä työksi, vaan elämäntilanteeksi, josta haluavat mahdollisimman pian pois. Asiakastyössä on syytä kunnioittaa ihmisen itsensä tekemää valintaa sanojen käytöstä ja kuunnella, millä tavoin he itse puhuvat seksin myymisestä ja elämäntilanteestaan.

Nykytietämyksen mukaan valtaosa kaupallisen seksin aloilta toimeentuloaan hankkivista ihmisistä on naisia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että myös miehet tai muutoin sukupuolten kirjoon identifioituvat ihmiset myyvät seksiä ja tekevät erotiikka-alan töitä.

Vastikkeellinen seksi ja seksi selviytymisen keinona

Myös käsitteellä vastikkeellinen seksi tarkoitetaan seksuaalisten palvelujen tarjoamista korvausta vastaan. Korvaus voi olla rahaa tai jokin muu hyödyke. Mitä marginaalisempi ja haavoittuvampi asema ihmisellä yhteiskunnassa on, sitä suurempi riski hänellä voi olla päätyä tarjoamaan seksipalveluja esimerkiksi yösijan, ruoan tai päihteiden saamiseksi. Suomessa vastikkeellisen seksin käsitettä on käytetty etenkin nuorten, päihdemaailmassa elävien ja paperittomien siirtolaisten kohdalla. Kansainvälisessä keskustelussa survival sex -käsitteellä viitataan seksiin selviytymisen keinona äärimmäisen vaikeissa elämäntilanteissa.

Ihmiskauppa

Omaehtoinen toimeentulon hankkiminen seksi- ja erotiikka-aloilta ei ole sama asia kuin ihmiskauppa. Ihmiskauppa voidaan määritellä tilanteeksi, jossa ihminen tai ihmisryhmä pitää vallassaan, alistaa ja hyväksikäyttää heikommassa asemassa olevaa ihmistä. Ihmiskaupan uhri on tilanteessa, jossa hänellä ei ole todellista mahdollisuutta irtautua toiminnasta tai määrätä itse tekemisistään. Ihmiskauppa on rikos, joka loukkaa yksilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta. Siihen saattaa sisältyä väkivaltaa, uhkailua, erehdyttämistä tai muunlaista pakottamista ja haavoittuvan elämäntilanteen hyväksikäyttöä.

Myös päihdemaailmassa voi esiintyä monenlaista hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua. Ihmiset voivat kokea suoranaista painostamista päihteiden käyttöön sekä pakottamista seksuaalisiin tekoihin rahan tai huumeiden hankkimiseksi. Joissain tilanteissa kyseessä voi olla ihmiskaupparikos.

Ensisijaista ihmiskauppaan mahdollisesti viittaavissa tilanteissa on luoda kohtaamiseen turvallisuuden tunnetta. Se mahdollistaa luottamuksen rakentumisen työntekijän ja rikoksen uhrin välille.  Hyväksikäytön tunnistaminen on ensiaskel siihen, että rikoksen uhriksi joutuneen ihmisen kanssa voidaan keskustella avun hakemisen vaihtoehdoista.

Haittoja vähentävän työn näkökulma seksityöhön ja vastikkeelliseen seksiin

Sosiaali- ja terveysaloilla puhutaan haittoja vähentävästä työstä ja työotteesta. Seksi- ja erotiikka-alalta toimeentuloa hankkivien aikuisten kanssa tehtävässä haittoja vähentävässä työssä keskeistä on ihmisten turvallisuus, oikeudet sekä arvostava kohtaaminen. Sen sijaan, että työskentelyn päämääränä olisi seksin myymisen lopettaminen, haittoja vähentävän työn keskiössä on ihminen ja hänen kanssaan käytävä dialogi. Työote kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta suhteessa hänen omiin valintoihinsa ja pyrkii käytännön tasolla tarkastelemaan valintoihin mahdollisesti liittyviä haittoja sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tekijöitä.

Seksityöntekijöiden asemasta päihdemaailmassa

Jokaisella ihmisellä, joka tekee seksityötä tai tarjoaa seksiä vastiketta vastaan, on tekemiseensä omat, yksilölliset ja ainutlaatuiset syynsä.  Seksityötä tekevät ihmiset eivät muodosta yhtenäistä ryhmää, vaan vaihtelu iän, koulutustason ja yhteiskunnallisen aseman osalta on suurta. Vain osa seksityötä tekevistä ihmisistä käyttää päihteitä ja vain osalle heistä käyttö saattaa muuttua ongelmalliseksi.

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat he, joilla taloudellinen ja sosiaalinen huono-osaisuus kasaantuu. Watsonin (2011) mukaan esimerkiksi asunnottomien naisten on etsittävä yksilöllisiä ratkaisuja yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin. Tällöin vastikkeellinen seksi ja/tai intiimit seksisuhteet ovat usein ainoita asunnottoman naisen käytettävissä olevia vaihtoehtoja, joiden avulla turvataan materiaalinen, fyysinen ja henkinen suojelu sekä jonkinasteinen vakaus elämäntilanteeseen  

Sosiaalisten verkostojen puuttuminen ja heikko taloudellinen asema ovat taustatekijöitä monille terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta uhkaaville riskeille.  Päihteiden ongelmakäyttöön liittyvät riskit voivat usein lisääntyä, jos ihminen kokee elämässään ulkopuolisuutta ja osattomuutta. Usein vaikea elämäntilanne ja kasautuneet ongelmat uhkaavat myös mielen hyvinvointia.

Ihmisryhmiin liittyy sitä enemmän uskomuksia ja negatiivisia mielikuvia, mitä marginaalisemmassa yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa asemassa he ovat. Tiettyyn ryhmään identifioituvat tai luokitellut ihmiset eivät kuitenkaan usein tunnista näitä mielikuvia omaksi elämäkseen ja arjekseen. He joutuvat jatkuvasti tilanteisiin, joissa joku muu ”tietää paremmin”, mikä heille on hyväksi.

Omassa yhteisössään ja päihdemaailman alakulttuurissa seksipalveluja myyvän ihmisen asema on yleensä heikko. He elävät niin sanotun kaksoisstigman varjossa. Elämään kuuluvat usein salaisuudet, piilottelu, häpeä ja syyllisyys. Omien ihmisoikeuksien, valintojen ja rajojen puolustaminen ei ole helppoa.  Uhkana saatetaan nähdä pelko yhteisöstä ulossulkemiseen tai “pirihuoran” leima. Ihmisen mahdollisuuksia hakea apua vaaratilanteissa rajoittaa pelko siitä, että ”vasikoinnin” seuraukset voivat olla rankkoja ja väkivaltaisia.

Seksi- ja erotiikkapalveluita tarjoava ihminen asiakkaana päihdepalveluissa

Seksityö ja vastikkeellinen seksi herättävät moninaisia mielikuvia ja ihmisten ennakkoasenteet ovat usein negatiivisia. Nämä ilmiöt nähdään usein moraalisesti epäilyttävänä, vaarallisena ja ongelmallisena. Myös päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ja vertaisten/kokemusasiantuntijoiden on hyvä pohtia omia tunteitaan ja asenteitaan seksi- ja erotiikka-aloja ja vastikkeellista seksiä kohtaan. Yhteinen keskustelu ja pohdinta tukevat sitä, että kohtaamistilanteet seksityöstä tai vastikkeellisesta seksistä toimeentuloaan hankkivien kanssa sujuvat neutraalisti ja ketään leimaamatta. Mikäli seksuaalisuus ja/tai seksityö koetaan tuntemattomaksi tai muuten vaikeaksi keskusteluteemaksi, on hyvä miettiä henkilökunnan koulutustarpeita ja etsiä konsultaatioapua ja koulutusta. Esimerkiksi Pro-tukipisteeltä on mahdollista kysyä koulutusta ja konsultaatiota artikkelin teemoihin liittyen.

Monille päihteitä käyttävälle seksipalveluita myyvälle ihmiselle ei ole helppoa kertoa tilanteestaan ja keskustella asiasta avoimesti päihde- tai muissa tarvitsemissaan palveluissa.  Leimatuksi tuleminen on usein vaikeampi kokemus kuin päihdeongelman läpikäyminen. Onkin tärkeää lisätä luotettavaa ja käytännönläheistä tietoa ja vaikuttaa ennakkoluuloihin, jotta seksityöstä tai vastikkeellisesta seksistä toimeentuloaan hankkivien ihmisten asema eri palveluissa ja yhteiskunnassa parantuisi.

Luottamuksen saavuttamisessa keskeistä on tasa-arvoisen keskustelukontaktin syntyminen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Olennaista on keskittyä ihmisen itse kertomaan terveyteen, päihteisiin tai muutoin hänen elämäntilanteeseensa liittyvään ongelmaan, riippumatta siitä, liittyykö ongelma seksityöhön tai vastikkeelliseen seksiin. Vasta luottamuksellisen suhteen saavuttamisen kautta voi haittoja vähentävä ohjaus- ja neuvontatyö, etenkin suhteessa seksipalvelujen myyntiin, onnistua ja uudenlaisia korjaavia kokemuksia syntyä.

Kohtaamisen onnistumiseksi olennaisinta on luoda sellainen ilmapiiri, missä ihminen voi halutessaan kertoa elämästään ja siihen liittyvistä yksityiskohdista ilman, että tämä tieto kääntyy häntä vastaan. Lopputulema on paras silloin, kun ihminen osallistuu itse tarvitsemiensa palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Aidossa kohtaamisessa käydyn dialogin ja syntyneen yhteisymmärryksen kautta ihminen voi hahmottaa erilaisia vaihtoehtoja ja valinnanmahdollisuuksia elämässään.  

Tukea seksi- ja erotiikka-aloilla toimiville ihmisille ja ihmiskaupan uhreille tarjoaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijajärjestö Pro-tukipiste ry. Pro-tukipisteen palveluyksiköt Helsingissä, Tampereella ja Turussa tarjoavat seksi- ja erotiikka-alalla toimiville matalan kynnyksen tukea, terveyspalveluita ja yhteisöllistä toimintaa. Pro-tukipisteen kotisivuilta löytyy lisätietoa seksityöstä, ihmiskaupasta, Pro-tukipisteen toiminnasta, palveluista sekä aiheeseen liittyvää materiaalia.

Erja Aalto
Kehittämiskoordinaattori, sairaanhoitaja, työnohjaaja
Pro-tukipiste

Lähteet

Kauppinen Jaana ja Nikula Minna 2020: Seksityöntekijöiden seksuaaliterveys. Luku 50 teoksessa Seksuaalilääketiede. Toim. Brusila P., Kero K., Juhana Piha J. ja Räsänen M. Duodecim, Helsinki, s. 711-717. Lähde saatavilla sähköisesti

 

Call, Christine & Nelsen, Judith (2007) Partner Abuse and Women´s Substance Problems. Affilia 22 (4), 334–346.

 

Karttunen, Teija 2019: Naiserityistä päihdehoitoa. Etnografinen tutkimus päihdehoitolaitoksen naistenyhteisöstä. Lähde saatavilla sähköisesti

 

Patel, R., Redmond, N.M., Kesten, J., Linton, M-J., Horwood, J., Wilcox, D., Munafo, J., Coast, J., MacLeod, J., Jeal, N. (2020)  Drug Use in Street Sex workers (DUSSK) study: results of a mixed methods feasibility study of a complex intervention to reduce illicit drug use in drug dependent female sex workers, BMJ, Open. Lähde saatavilla sähköisesti

 

Watson, Juliet (2011) Understanding survival sex: young women, homelessness and intimate relationships, Journal of Youth Studies, Vol. 14, issue 6. Lähde saatavilla sähköisesti

 

Yliruka, L., Kantoluoto A., Heino T., Laine T. & Hipp T. (toim.) Itsenäistymistä ja hyvinvointia tukeva jälkihuolto ja nuorten aikuisten sosiaalityön mallinnus Työpaperi 32/2020. Lähde saatavilla sähköisesti

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon