Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tupakoinnin yleisyys Suomessa

Julkaistu 23.11.2020

Tupakointi on vähentynyt Suomessa merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana asteittain tiukentuneen tupakkalainsäädännön ja säännöllisten tupakan veronkorotusten ansiosta. Esimerkiksi päivittäin tupakoivien osuus on noin puoliintunut siitä, mitä se oli vielä 2000-luvun alussa. Savuttomista elin- ja työympäristöistä on tullut arkipäivää, suhtautuminen tupakointiin ja tupakansavulle altistumiseen on muuttunut ja esilläpitokielto on vienyt tupakalta parhaat mainospaikat kassapisteiltä.

Vuonna 2019 päivittäin tupakoivia oli työikäisessä (20–64-vuotiaat) väestössä 13 %. Naisilla päivittäinen tupakointi oli harvinaisempaa (10 %) kuin miehillä (16 %). Miehillä päivittäinen tupakointi ei kuitenkaan ole enää vähentynyt aivan viime vuosina. Miehillä myös nuuskaaminen on hieman lisääntynyt, kun taas naisilla nuuskaaminen on edelleen hyvin harvinaista.

Tupakointi on ollut pitkään yleisempää matalan koulutustason väestöryhmissä. Vaikka tupakointi on vähentynyt kaikissa koulutusryhmissä viime vuosina, koulutusryhmien väliset erot eivät ole kuitenkaan pienentyneet. Tämä aiheuttaa myös väestöryhmien välisiä terveyseroja.

Nuorilla tupakointi on vähentynyt vielä merkittävämmin kuin aikuisilla. Esimerkiksi yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisista tupakoi vuonna 2019 päivittäin enää 6 %, kun osuus oli vuosituhannen alussa 24 %. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole suurta eroa tupakoinnin yleisyydessä. Pojilla nuuskaaminen yleistyi vuosina 2008–2015, mutta on sen jälkeen jälleen vähentynyt ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria lukuun ottamatta. Tytöillä nuuskaaminen on ollut harvinaista, mutta aivan viime vuosina se on yleistynyt yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Koulutusryhmien väliset erot tupakkatuotteiden käytössä ilmenevät jo varhain. Tupakointi on ammattiin opiskelevilla moninkertaisesti yleisempää kuin lukiolaisilla.

Sähkösavukkeen käyttö on pysynyt Suomessa vähäisenä sekä aikuisilla että nuorilla. Nuorilla sähkösavukkeen säännöllinen käyttö on myös vähentynyt sen jälkeen kun tuotteiden sääntely yhtenäistettiin vuonna 2016 tupakkatuotteiden kanssa, jolloin sähkösavukkeille tuli muun muassa ikäraja, esilläpitokielto ja makuainekielto.

Vuoden 2018 tietojen mukaan tupakoinnin haluaisi lopettaa 63 % työikäisistä (20–64-vuotiaista) päivittäin tupakoivista. Päivittäin tupakoivista miehistä 31 % ja naisista 45 % oli yrittänyt lopettaa tupakoinnin olemalla tupakoimatta vähintään vuorokauden viimeisen 12 kuukauden aikana.

Hanna Ollila
erityisasiantuntija, THL

Lähteet

THL. Tupakkatilasto 2019. Suomen virallinen tilasto. Lähde saatavilla sähköisesti.