Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Seksuaalinen mieltymys lapsiin

Julkaistu 25.4.2019

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisenä olemista ja yksi ihmisen perustarpeista. Seksuaalisuus on jokaisessa meissä syntymän hetkestä kuolemaan saakka ja kehittyy osana meitä läpi elämän. Seksuaalisuuteen kuuluvat sekä aistillisen että fyysisen mielihyvän ja halun tunteminen, sukupuolen tai sukupuolettomuuden kokemukset sekä intiimiys ja yhteenkuuluvuus. Parhaimmillaan omasta seksuaalisuudesta voi nauttia ja se tuottaa ihmiselle hyvinvointia ja elinvoimaa. Toisinaan oma seksuaalisuus, mieltymykset ja fantasiat voivat kuitenkin tuottaa myös huolta ja ahdistusta. 

Seksuaalinen suuntautuminen on yksi seksuaalisuuden osa-alueista. Voimme tuntea seksuaalista kiinnostusta eri-ikäisiin ja eri sukupuolta oleviin ihmisiin. Seksuaalisen mieltymyksen kohteet ovat usein melko pysyviä ja vakiintuvat nuorella iällä. Jossain vaiheessa voi nousta huoli omasta seksuaalisuudesta. Omia mieltymyksiä ei välttämättä pystykään jakamaan muiden kanssa ja omasta elämästään joutuu salaamaan ison osan.

Lapsikohteinen seksuaalisuus

Joidenkin ihmisten seksuaalinen halu tai romanttiset tunteet kohdistuvat alle suojaikärajan oleviin lapsiin ja nuoriin. Seksuaalisesta kiinnostuksesta lapsia kohtaan käytetään yleisesti termiä pedofilia ja henkilöistä kansankielellä nimeä pedofiili. Pedofilialla tarkoitetaan seksuaalista taipumusta, jossa henkilön seksuaaliset ajatukset, mielikuvat ja halut kohdistuvat pääsääntöisesti itseä huomattavasti nuorempiin alle murrosikäisiin lapsiin. Hebefilialla taas tarkoitetaan seksuaalista taipumusta, jossa henkilön seksuaaliset ajatukset, mielikuvat ja halut kohdistuvat pääsääntöisesti juuri murrosiän saavuttaneisiin lapsiin. Pedofiliasta ja hebefiliasta puhutaan lapsikohteisena seksuaalisuuteena. Psykiatriassa lapsikohteinen seksuaalisuus on pitkään nähty parafiliana tai parafilisena häiriönä, mutta seksologiassa on pyritty suhtautumaan siihen pikemminkin varhain kehittyvänä ja pysyvänä, alle murrosikäisiin kohdistuvana seksuaalisena suuntautumisena, josta tullaan tietoiseksi yleensä teini-ikään mennessä. Tämän näkemyksen mukaan lapsikohteinen seksuaalinen mieltymys ei ole rikos tai sairaus eikä sitä voi valita, mutta sitä voi hallita.

Suuri osa tunnistaa lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksensa nuorena, jo ennen kuin täyttää 20 vuotta. Ihastuksen ja halujen kohteiden iän voi huomata pysyvän samana, vaikka itse vanhenee. Oikeuspsykiatrisissa tutkimuksissa on havaittu, että lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta on noin kahdella prosentilla miehistä. Suomen väestöstä kaksi prosenttia tarkoittaa noin 40 000 miestä. Naisten lapsikohteinen seksuaalisuus on harvinaisempaa ja näkymättömämpää. Monilla pedofiileillä ja hebefiileillä on kiinnostusta myös oman ikäisiinsä romanttisessa ja/tai seksuaalisessa mielessä. Toistaiseksi ei olla löydetty tietoa siitä, mistä seksuaalinen kiinnostus lapsiin johtuu tai miten se syntyy. 

Mieltymys ei ole teko

Seksuaalisen kiinnostus lapsiin voi ilmetä lasten ajattelemisena seksuaalisessa mielessä, lapsiin liittyvinä seksuaalifantasioina ja/tai seksuaalisena kiihottumisena lapsista. Lapsiin kohdistuvat seksuaalifantasiat ovatkin eri asia kuin seksuaalisen kiinnostuksen toteuttaminen tekoina. Seksuaalinen kiinnostus lapsiin ei ole rikos, mutta lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot ja tekojen yritykset ovat aina tuomittavia. Kaikki lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet eivät toimi mieltymyksensä mukaisesti eivätkä kaikki pedofiilit/hebefiilit siten ole seksuaalirikollisia. Vastaavasti kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, erityisesti ilman pysyvää kiinnostusta lapsiin eivät kata pedofilian/hebefilian määritelmää. Lapsikohteisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneistä noin 40–50 prosenttia on seksuaaliselta suuntautumiseltaan pedofiilejä/hebefiilejä. Muilla seksuaalirikos liittyy muuhun tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn problematiikkaan. 

Sallitun ja kielletyn raja

Seksuaalioikeuksien mukaan seksuaalisuutta saa ilmaista varsin vapaasti, kunhan se ei loukkaa toisen ihmisen oikeuksia eikä riko lakia. Seksuaaliset fantasiat ja mieltymykset ovat aina sallittuja: mieltymysten kohteet eivät ole valintakysymyksiä eivätkä kenenkään ulkopuolisen määriteltävissä. Jokaisen seksuaalisuus on omanlaisensa ja mistä tahansa on lupa kiihottua.

Fantasiointi ei kuitenkaan ole sama asia kuin teko ja yhteiskunnassa on sääntöjä, jotka vaikuttavat seksikäyttäymiseen. Jokaisella ihmisellä on oikeus seksuaaliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen, ja siten esimerkiksi seksi ilman molemminpuolista suostumusta on väärin. Lapsi ei voi koskaan antaa suostumusta seksuaalisiin tekoihin, vaan vastuu on aina aikuisella. Lapset ovat aikuisiin verrattuna haavoittuvassa asemassa ja siksi heillä on oikeus erityiseen suojeluun ja turvaan. Suojaikärajojen tarkoituksena on suojella lapsia ja nuoria seksuaaliselta kaltoinkohtelulta. Suomessa suojaikäraja on 16-vuotta, mutta 18-vuotta siinä tapauksessa, jos henkilö on määräysvallassa alle 18-vuotiaaseen nähden, kuten opettajana tai valmentajana. 

Suomen rikoslaissa suojaikärajaa nuorempaan lapseen tai nuoreen kohdistuvia seksuaalisia tekoja kutsutaan lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Seksuaalisia tekoja ovat esimerkiksi lasten seksuaalista riistoa ja kaltoinkohtelua todistavan kuvamateriaalin (niin sanotun “lapsipornon”) hallussapito ja levittäminen internetissä, chattailu tai muunlainen kommunikoiminen seksuaalissävytteisiä asioita lapsen kanssa, tai seksuaalisessa kanssakäymisessä oleminen fyysisesti lapsen kanssa (lapsen sukuelinten koskettelu, lapsen ohjaaminen aikuisen sukuelinten kosketteluun tai muuhun seksuaaliseen tyydyttämiseen sekä yhdyntä tai sen yritys). Pyrkimys luoda kontaktia lapseen tai nuoreen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai viestittelemällä, ja lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin eli ns. grooming on niin ikään rikoslaissa kriminalisoitua ja yrityksenä rangaistavaa. Myös seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta alle 18-vuotiaalta on kiellettyä. 

Eteneminen seksuaalisista mielikuvista ja ajatuksista tekoihin ei tapahdu hetkessä. Joskus rikosseuraamuksen piiriin päättyvät henkilöt ovat edenneet kohti seksuaalirikosta pitkään kestäneen, lasten seksuaalista riistoa ja kaltoinkohtelua todistavan kuvamateriaalin hallussapidon, levityksen ja katselun myötä. Toiminta on usein addiktiivista ja on voinut alun perin kehittyä ei-laittoman materiaalin tai pornon addiktiivisesta kulutuksesta. Joskus kielletyn materiaalin pariin päädytään vahingossa. Pornoaddiktio voi helposti johtaa kierteeseen, jossa “tavallisen” pornon katsominen ei tunnu enää miltään ja verkosta päädytään etsimään aina vain erikoisempaa materiaalia. Kyse on addiktioille tyypillisestä eskaloitumisesta, jonka päätepisteenä voi joskus olla lasten seksuaalista riistoa ja kaltoinkohtelua todistavan kuvamateriaalin pariin päätyminen. Moni saattaakin säikähtää huomatessaan, että oma toiminta on muuttunut muita loukkaavaksi, vaikka sitä ei olisi alkujaan välttämättä tarkoittanutkaan. Monilla lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen syyllistyneellä voi olla myös muuta, eri tavoin ilmenevää addiktiivista käyttäytymistä, kuten pelaamista tai alkoholin suurkulutusta. Stressi, ahdistus ja erilaiset pelkotilat voivat usein toimia laukaisevina tekijöinä kontrollin heikentymiselle.

Hyvä elämä

Jokainen meistä on hyvä omana itsenään eikä seksuaalisen mieltymyksen kohde määritä kenenkään arvoa ihmisenä. Kaikki ihmiset tavoittelevat toiminnallaan mielekästä elämää, kuten yhteyttä toisiin ihmisiin tai kokemusta oman elämänsä hallinnasta ja mielenrauhasta. Omaa seksuaalisuutta on mahdollista toteuttaa mitä moninaisimmilla tavoilla koskaan rikkomatta muiden kehollista ja seksuaalista koskemattomuutta. Vaikka omaa mieltymystään ei pystyisikään muuttamaan, sen kanssa pystyy elämään vahingoittamatta muita. Suuri osa lapsikohteisen seksuaalisen suuntautumisen omaavista ei toteuta mieltymystään, vaan se pidetään ainoastaan omana fantasiana. Lapsikohteisen seksuaalisen suuntautumisen hyväksyminen voi kuitenkin viedä aikaa ja siitä johtuva häpeä voi aiheuttaa muun muassa masennusta ja syrjäytymistä sosiaalisesta verkostosta ja yhteiskunnasta. Nämä lisäävät riskiä syyllistyä tekoon, joka voi olla vahingollinen ja rikollinen.

Tietoa ja tukea on tärkeää hakea ja saada

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus ei ole rikos. Jos jää yksin ajatusten kanssa tai ajautuu väärän vertaistuen piiriin eikä saa ajoissa ammattilaisilta tukea, voi riski haitalliseen, lasta tai nuorta vahingoittavaan toimintaan kasvaa. On tärkeää hakeutua keskustelemaan asiantuntijan kanssa, jos omaa toimintaa perustelee itselleen ajattelemalla “ettei tästä ole lapselle mitään haittaa”. Yhdessä asiantuntijan kanssa voi turvallisesti löytää keinoja mielekkääseen elämään, jossa seksuaalisuudesta voi iloita vastuullisesti. Oma lapsikohteinen seksuaalisuus voi olla hyvin haastava osa omaa tunne-elämää. Puheeksi ottaminen voi olla vaikeaa, koska kyseessä on intiimi ja herkkä osa ihmisyyttä. Vastapuolen reaktio voi pelottaa. Tukea on kuitenkin tärkeää hakea ja saada, jotta riski masennukseen, ahdistukseen, pakkomielteiseen käytökseen ja itsetuhoisuuteen vähenisi. On olemassa erilaisia tukipalveluja, joissa ammattilaisilla on tarvittavat tiedot ja taidot kohdata asiakas, joka tuntee seksuaalista halua lapsia kohtaan:

Välitä! - Seksuaaliväkivaltatyö Tampereella
Yksikkö tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua tilanteesi selvittelyyn ja mahdollisen jatkotuen löytämiseen. Palvelu on maksutonta ja yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä.

SERITA-hanke Oulussa
Hanke ylläpitää päivystyspuhelinta ja tarjoaa apua seksuaalisten rajojen asettamiseen ja tukemiseen. Palveluun voi ottaa yhteyttä myös nimettömästi.

SeriE-hanke Helsingissä
SeriE-hanke tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli omista lapsikohteisista fantasioistaan ja mieltymyksistään.

Sexpo-säätiö Helsingissä
Säätiö tarjoaa neuvontatapaamisia, netti- ja puhelinneuvontaa. Kaikkiin neuvontapalveluihin voi ottaa yhteyttä nimettömästi ja luottamuksellisesti

Sexpon terapiakeskus Helsingissä
Terapiakeskuksessa työskentelee asiantuntijoita, joilla on erityisosaamista lapsikohteisesta seksuaalisuudesta. 

HUS-sairaanhoitopiirin Mielenterveystalon sivuilta löytyy Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito-ohjelma. Omahoito-ohjelman avulla voi oppia keinoja säädellä ja hallita lapsiin kohdistuvia seksuaalisia mielikuvia ja ajatuksia sekä niistä nousevia impulsseja toimia vahingollisesti lasta kohtaan. Itsesäätelykeinojen vahvistaminen erilaisten harjoitteiden kautta tukee vastuullista käyttäytymistä ja elämäntapaa.

Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön SeriE-hankkeen tiimi
serie@sexpo.fi

Mielenterveystalo.fi. Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito. https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/...

Nissinen, J. (2016) Seksuaalirikoksia estävä työ pedofiilien parissa on tärkeää. Haaste 2/2016. https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste22016/seksuaaliriko...

Rikoslaki 19.12.1889/39 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Seto, M. C. (2008) Pedophilia and Sexual Offending Against Children. Theory, assessment, and intervention. American Psychological Association.

Seto, M. C. (2012) Is Pedophilia a Sexual Orientation? Archives of Sexual Behavior 41(1), 231–236.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 0 kpl